Izvod iz maticne knjige rodjenih

Izvod iz maticne knjige rodjenih – Zvanični dokument koji potvđuje da je osoba rođena

Izvod iz maticne knjige rodjenih predstavlja zvanični dokument koji potvrđuje da je osoba rođena i da je upisana u matičnu knjigu rođenih. Ovaj dokument se često koristi kao potvrda o državljanstvu, identitetu. Kao i za dobijanje drugih važnih dokumenata poput pasoša, vozačke dozvole ili zdravstvenog osiguranja.

Da biste dobili izvod iz maticne knjige rodjenih, potrebno je da podnesete zahtev u opštini ili gradu gde ste rođeni. U zahtevu se obično traže informacije o vašem rođenju. Kao što su ime, prezime, datum i mesto rođenja, ime roditelja, kao i matični broj ili JMBG.

Nakon podnošenja zahteva, obično je potrebno sačekati nekoliko dana dok se dokument ne obradi. Ukoliko su svi podaci tačni i potpuni, dobićete zvaničan zvod iz maticne knjige rodjenih koji možete koristiti za različite svrhe.

Važno je napomenuti da je izvod iz maticne knjige rodjenih važan dokument koji treba pažljivo čuvati na sigurnom mestu. Ovaj dokument može biti potreban u različitim životnim situacijama, pa je bitno da uvek imate na raspolaganju važeći i ažurirani izvod.

Ukratko, zvod iz maticne knjige rodjenih je zvaničan dokument koji potvrđuje vaš identitet i državljanstvo. Da biste ga dobili, potrebno je da podnesete zahtev u opštini ili gradu gde ste rođeni, i to sa tačnim i potpunim podacima. Važno je da ovaj dokument čuvate na sigurnom mestu i da uvek imate važeći i ažurirani izvod na raspolaganju.

izvod iz maticne knjige rodjenih

Istorija

Matične knjige rođenih imaju dugu i bogatu istoriju u Srbiji. Ova evidencija nastala je početkom 19. veka, za vreme vladavine kneza Miloša Obrenovića, kao način da se vodi detaljna i tačna evidencija rođenih u zemlji.

Prve matične knjige rođenih osnovane su 1826. godine, a u početku su ih vodili lokalni parohijski sveštenici. Sveštenici bi beležili rođenja sve dece rođene u njihovoj parohiji. Uključujući ime deteta, datum rođenja i imena roditelja.

Vremenom je odgovornost za vođenje ovih zapisa prešla sa crkve na civilne vlasti. Godine 1875. donet je novi zakon koji je zahtevao da sva rođenja budu registrovana kod lokalnih vlasti u roku od 15 dana od rođenja deteta. Ovaj zakon je takođe zahtevao od vlasti da vode centralni registar svih rođenih u zemlji.

Osnivanje matične knjige rođenih imalo je značajan istorijski značaj za Srbiju. Ovi zapisi su pomogli da se uspostavi osećaj nacionalnog identiteta i ponosa, jer su pružili dokaze o rastu i razvoju stanovništva zemlje tokom vremena. Takođe su pomogli da se ojača autoritet države obezbeđujući mehanizam za regulisanje stanovništva i kontrolu državljanstva.

Danas matične knjige rođenih nastavljaju da igraju vitalnu ulogu u srpskom društvu. Oni služe kao važan izvor informacija u pravne i genealoške svrhe, i pružaju vezu sa bogatom istorijom i kulturnim nasleđem zemlje.

Svrha izvoda iz matične knjige rođenih

Izvod iz matične knjige rođenih, poznat i kao izvod iz matične knjige rođenih, je zvanični dokument koji izdaje lokalna samouprava i koji sadrži podatke o rođenju pojedinca. Služi u različite svrhe, kako pravne tako i lične.

Jedna od primarnih namena izvoda iz matične knjige rođenih je legalna upotreba. To je neophodan dokument potreban za dobijanje različitih identifikacionih dokumenata, kao što su pasoš, nacionalna lična karta ili vozačka dozvola. Ovi identifikacioni dokumenti su potrebni za obavljanje različitih aktivnosti, kao što su otvaranje bankovnog računa, upis u školu i glasanje.

Druga namena jednog izvoda iz matične knjige rođenih je za genealoška istraživanja. Dokument pruža vredne informacije o rođenju pojedinca, kao što su datum rođenja, mesto rođenja i imena njihovih roditelja. Ove informacije se mogu koristiti za kreiranje porodičnog stabla ili praćenje nečijeg porekla.

Izvod iz matične knjige rođenih, pored svoje pravne i genealoške upotrebe, može biti i vredan lični dokument. Služi kao dokaz nečijeg postojanja i daje zapis o njihovom rođenju, koji može biti značajan uspomena za pojedince i njihove porodice.

Sve u svemu, Izvod iz matične knjige rođenih služi za različite važne svrhe, od pravne dokumentacije do lične evidencije. To je suštinski dokument koji pojedinci treba da osiguraju da imaju u svom posedu kako bi osigurali da imaju pristup identifikaciji i zakonskim pravima, kao i svojoj ličnoj istoriji.

Gde se vadi izvod iz maticne knjige rodjenih?

Izvod iz maticne knjige rodjenih može se vaditi u opštini ili gradu gde je osoba rođena. Svaka opština ima svoju matičnu službu koja je zadužena za vođenje matičnih knjiga i izdavanje ovog dokumenta.

Procedura za dobijanje izvod-a iz maticne knjige rodjenih može varirati u zavisnosti od opštine. Ali u većini slučajeva potrebno je podneti zahtev u pisanoj formi ili elektronski, uz priložene potrebne dokumente. Zahtev se obično podnosi na obrascu koji se može preuzeti na sajtu opštine ili dobiti na samom mestu podnošenja zahteva.

Kao što je već pomenuto, potrebni dokumenti za dobijanje izvoda iz matične knjige rođenih obično uključuju dokaz o identitetu, poput lične karte ili pasoša. A možda će biti potrebno priložiti i druge dokumente u zavisnosti od opštine.

Nakon podnošenja zahteva, obično je potrebno sačekati nekoliko dana dok se dokument ne obradi. Ukoliko su svi podaci tačni i potpuni, dobićete zvaničan izvod iz maticne knjige rodjenih koji možete koristiti za različite svrhe.

Ukratko, izvod iz maticne knjige rodjenih se može vaditi u opštini ili gradu gde je osoba rođena, a procedura za dobijanje ovog dokumenta može se razlikovati u zavisnosti od opštine. Potrebno je priložiti određene dokumente i sačekati nekoliko dana dok se zahtev ne obradi.Regenerate response

Šalter

Cena izvoda iz maticne knjige rodjenih

Matične knjige su javne isprave o ličnim stanjima građana u koje se upisuju činjenice o rođenju, braku i smrti i druge činjenice predviđene zakonom, kao i promene u vezi sa ovim činjenicama. Stoga se o ličnim stanjima građana vode matična knjiga rođenih, matična knjiga venčanih i matična knjiga umrlih.

Mesna kancelarija vrši i upis u Matične knjige rođenih dece koja su rođena u bivšim Jugoslovenskim republikama, kao i dece rođene u inostransvu.

Zahtev za izdavanje izvod-a iz maticne knjige rodjenih / venčanih / umrlih podnosi zainteresovano lice nadležnom organu uprave po mestu vođenja matične knjige u kojoj je izvršen upis činjenice rođenja. Uz zahtev se plaća :

 • Republička administrativna taksa u propisanom iznosu od 310,00 dinara
 • na račun primaoca: 840-742221843-57
 • sa pozivom na broj: model 97 broj 02-226
 • (Primalac: Republika Srbija, svrha uplate: Republička administrativna taksa),
 • kao i Gradska administrativna taksa u propisanom iznosu od 85,00 dinara
 • na račun primaoca: 840-742241843-03
 • sa pozivom na broj: model 97 broj 03-226
 • (Primalac: Grad Beograd, svrha uplate: Gradska administrativna taksa).

Osim za izvode iz matičnih knjiga rođenih koje se vode u konzularnim predstavništvima. Za koje se plaća taksa u skladu sa Zakonom o saveznim administrativnim taksama. Upis u Matične knjige rođenih dece koja su rođena u bivšim Jugoslovenskim republikama, kao i dece rođene u inostransvu oslobođen je plaćanja taksi. Taksa se ne plaća u slučajevima iz člana 19. Zakona o republičkim administrativnim taksama.

Vadjenje izvoda iz maticne knjige rodjenih u drugom gradu

Ako želite da izvadite izvod iz maticne knjige rodjenih u gradu u kome niste rođeni, procedura će biti nešto drugačija.

U tom slučaju, potrebno je da se obratite matičnoj službi u gradu u kome želite da izvadite izvod. Obično možete pronaći kontakte matične službe na zvaničnom sajtu grada ili opštine.

Kada dobijete kontakte matične službe, treba da im se javite i saopštite svoj zahtev. Potrebno je da im dostavite sve potrebne informacije o sebi, kao što su vaše ime, prezime, mesto i datum rođenja.

Nakon što im dostavite sve neophodne informacije, biće vam rečeno koje dokumente treba da dostavite matičnoj službi. To obično uključuje dokaz o vašem identitetu, kao što su lična karta ili pasoš. Kao i eventualno druge dokumente, u zavisnosti od specifičnih zahteva matične službe.

Kada dostavite sve potrebne dokumente, matična služba će obraditi vaš zahtev i izdati vam izvod iz maticne knjige rodjenih . U zavisnosti od slučaja, ovaj proces može trajati nekoliko dana ili nedelja.

Ukratko, izvod iz maticne knjige rodjenih možete izvaditi u drugom gradu tako što ćete se obratiti matičnoj službi u tom gradu i dostaviti im potrebne informacije i dokumente. Potrebno je da sačekate nekoliko dana ili nedelja dok se zahtev ne obradi i izvod ne bude izdat.

izvod iz maticne knjige rodjenih

Vadjenje izvoda iz maticne knjige rodjenih

Vadjenje izvod-a iz maticne knjige rodjenih je relativno jednostavan proces koji se sprovodi u opštini ili gradu u kojem je osoba rođena. Procedura obuhvata nekoliko koraka:

 1. Izvod iz maticne knjige rodjenih – Pribavljanje potrebnih informacija – pre nego što krenete u proceduru vadjenja izvoda iz matične knjige rodjenih, potrebno je da pribavite sve potrebne informacije o sebi i vašim roditeljima. Ove informacije uključuju ime, prezime, datum rođenja, mesto rođenja, ime i prezime roditelja, kao i njihov datum rođenja i mesto rođenja. Ove informacije će vam biti potrebne kako biste popunili zahtev za izvod iz matične knjige rodjenih.
 2. Izvod iz maticne knjige rodjenih – Popunjavanje zahteva – kada ste pribavili sve potrebne informacije, potrebno je da popunite zahtev za izvod iz matične knjige rodjenih. Ovaj zahtev možete preuzeti u opštini ili gradu u kojem ste rođeni ili ga možete preuzeti sa njihovog zvaničnog sajta. U zahtevu ćete morati da navedete sve potrebne informacije o sebi i vašim roditeljima.
 3. Izvod iz maticne knjige rodjenih – Dostavljanje dokumentacije – kada ste popunili zahtev, potrebno je da dostavite dokumentaciju koja je potrebna kako bi se vaš zahtev obradio. Ova dokumentacija obično uključuje vašu ličnu kartu, kao i lične karte vaših roditelja. U nekim slučajevima, može biti potrebno da dostavite i druge dokumente, kao što su venčani list ili rešenje o starateljstvu.
 4. Izvod iz maticne knjige rodjenih – Plaćanje takse – kada ste dostavili svoj zahtev i potrebnu dokumentaciju, potrebno je da platite taksu za izdavanje izvoda iz matične knjige rodjenih. Ova taksa se razlikuje od opštine do opštine. Pa je najbolje da se raspitate o tačnom iznosu pre nego što krenete u proceduru.
 5. Izvod iz maticne knjige rodjenih – Izdavanje izvoda – nakon što ste popunili zahtev, dostavili dokumentaciju i platili taksu, opštinska služba će obraditi vaš zahtev i izdati vam izvod iz matične knjige rodjenih.

Kako do izvoda iz matične knjige ili uverenja o državljanstvu? Preko eUprave!

Portal eUprava Republike Srbije predstavlja centralno mesto elektronskih usluga za sve građane, privredu i zaposlene u državnoj upravi. A objavljen je na adresi www.euprava.gov.rs.

Kada se postavlja pitanje neophodne dokumentacije kako biste završili neki administrativni postupak. Izvod iz maticne knjige rodjenih ili uverenje o državljanstvu se često nađu na listi. Matične knjige rođenih, umrlih i venčanih se vode kao povezane celine. Prema vašem JMBG broju i imenu biće omogućeno praćenje svih promena. Međutim, pre nego što započnete sa procedurom pribavljanja izvoda iz matične knjige rođenih ili uverenja o državljanstvu, prvo proverite da li vam je neophodno da sami pribavite takav dokument. Naime, od 2016. godine svi državni organi su u obavezi da međusobno razmenjuju podatke o kojima se vodi službena evidencija.

U praksi to znači da više niste dužni da na šalteru prilažete bilo koji od ova dva dokumenta. Ukoliko podnosite zahtev nekom republičkom ili lokalnom organu javne uprave ili javnom preduzeću. Već su oni dužni da ga pribave po službenoj dužnosti. Sistem elektronske razmene je zaživeo i građani su oslobođeni obaveze da idu od šaltera do šaltera prikupljajući dokumentaciju i plaćajući takse.

Izvadite izvod iz maticne knjige rodjenih elektronski

Ukoliko i pored ove novine imate potrebu da pribavite izvod iz matične iz matične knjige, to možete učiniti preko portala eUprave. Ukoliko je lokalna samouprava na kojoj se nalazi Vaše prebivalište omogućila tu uslugu. Preko portala možete platiti taksu platnim karticama Visa, MasterCard i DinaCard. Zahtevati formular na domaćem ili međunarodnom obrascu, a možete izabrati i da Vam dokument bude dostavljen poštom. Međunarodni obrazac je koristan za regulisanje nekog statusnog pitanja u inostranstvu. A koji se može saznati iz izvoda iz matične knjige.

Taksa za izvod iz maticne knjige rodjenih i uverenje o državljanstvu se ne naplaćuje ukoliko su Vam isti potrebni za zasnivanje radnog odnosa, ostvarivanje prava iz socijalne, zdravstvene, boračko-invalidske ili zaštite civilnih invalida rada, restituciju i povraćaj poreza na dodatnu vrednost (PDV).

Ukoliko niste u mogućnosti da obavite postupak elektronski, obratite se Vašoj lokalnoj samoupravi, odnosno opštinskoj upravi gde možete dobiti izvod iz maticne knjige rodjenih i uverenje o državljanstvu odlaskom kod službenika Vaše lokalne samouprave, bez čekanja. 

Red

Izvod iz maticne knjige rodjenih – Administrativna taksa se ne plaća za sledeće namene:

 • ukoliko vadite izvod iz maticne knjige rodjenih za upis u školu i fakultet

 • ukoliko vadite izvod iz maticne knjige rodjenih
 • za potrebe vojne evidencije

 • ukoliko vadite izvod iz maticne knjige rodjenih
 • za zasnivanje radnog odnosa

 • ukoliko vadite izvod iz maticne knjige rodjenih
 • za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite
  • ukoliko vadite izvod iz maticne knjige rodjenih za ostvarivanje prava iz zdravstvene zaštite

 • ukoliko vadite izvod iz maticne knjige rodjenih
 • za ostvarivanje prava iz boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata

 • ukoliko vadite izvod iz maticne knjige rodjenih
 • za restituciju

 • ukoliko vadite izvod iz maticne knjige rodjenih
 • za povraćaj PDV-a

  Svrha matične knjige rođenih

  Matične knjige rođenih, služe različitim svrhama koje su ključne i za pravne i za genealoške poduhvate. Ovi zapisi sadrže detaljne informacije o pojedincima koji se mogu koristiti u svrhu identifikacije, kao i za praćenje nečijeg porekla.

  Jedna od najvažnijih svrha matične knjige rođenih je da pojedincima obezbedi dokumentaciju koja može da se koristi za dobijanje identifikacionih dokumenata, kao što su pasoš ili lična karta. Ovi zapisi služe kao zvanični dokaz identiteta osobe, jer sadrže informacije kao što su ime pojedinca, datum i mesto rođenja, i imena roditelja. Pristup ovim zapisima je stoga od suštinskog značaja za pojedince koji treba da dokažu svoj identitet u pravne ili administrativne svrhe.

  Pored svog značaja za pravne svrhe, matične knjige rođenih su i dragoceni izvori za genealoška istraživanja. Ovi zapisi se mogu koristiti za praćenje porodične istorije i otkrivanje ranije nepoznatih predaka. Praćenjem porodičnih linija kroz matične knjige rođenih, pojedinci mogu da uče o svom nasleđu i bolje razumeju istoriju i kulturu svoje porodice.

  Podaci sadržani u matičnim knjigama rođenih mogu se koristiti i za povezivanje sa živim rođacima koji mogu imati podatke o porodičnoj istoriji ili rodoslovu. Koristeći evidenciju rođenih za praćenje porodičnih linija, pojedinci mogu potencijalno otkriti ranije nepoznate rođake i uspostaviti nove veze sa živim članovima porodice.

  Pravni i etički problemi u vezi sa matičnim knjigama

  Matične knjige rođenih, važan su resurs za pravne i administrativne svrhe, kao i za genealoška istraživanja. Međutim, postoje i pravni i etički problemi u vezi sa prikupljanjem, upotrebom i zaštitom ličnih podataka sadržanih u ovim evidencijama.

  Jedna od primarnih briga oko matične knjige rođenih je pitanje privatnosti i zaštite podataka. Informacije sadržane u ovim zapisima, kao što su imena, datumi rođenja i imena roditelja, mogu se koristiti u svrhu identifikacije. Što ih čini vrednim za kradljivce identiteta i druge zlonamerne aktere. Pored toga, podaci sadržani u ovim evidencijama mogu se koristiti za diskriminaciju pojedinaca. Na osnovu faktora kao što su etnička pripadnost, religija ili društveni status.

  Da bi odgovorili na ove probleme, vlasti i organizacije preduzimaju korake da zaštite lične podatke i privatnost pojedinaca. Jedna od takvih mera je primena propisa o zaštiti podataka. Kao što je Opšta uredba o zaštiti podataka (GDPR) u Evropskoj uniji. Koja zahteva od organizacija da dobiju izričitu saglasnost pre prikupljanja i obrade ličnih podataka. Ovi propisi takođe zahtevaju od organizacija da sprovode odgovarajuće mere bezbednosti kako bi sprečile neovlašćeni pristup ličnim podacima.

  Druga mera koja se sprovodi radi zaštite podataka o ličnosti je anonimizacija određenih informacija u okviru matične knjige rođenih. Na primer, neki zapisi mogu izostaviti informacije kao što su imena ili adrese roditelja. Dok i dalje pružaju dovoljno informacija u svrhu identifikacije.

  Iako su matične knjige rođenih važan resurs za pravne i genealoške svrhe. Neophodno je preduzeti mere za zaštitu privatnosti i ličnih podataka pojedinaca. Sprovođenjem propisa o zaštiti podataka i anonimizacijom određenih informacija u okviru ovih evidencija, organi i organizacije mogu da obezbede da matične knjige rođenih ostanu vredan resurs uz istovremeno očuvanje prava pojedinca na privatnost i zaštitu podataka.

  izvod iz maticne knjige rodjenih

  Važenje i upotreba izvoda iz maticne knjige rodjenih

  Izvod iz maticne knjige rodjenih je važan pravni dokument koji služi kao dokaz o registrovanom rođenju osobe. On sadrži vitalne informacije kao što su ime osobe, datum i mesto rođenja i imena roditelja. Kada se dobija ovaj dokument, važno je znati njegovu važnost i upotrebu.

  U Srbiji, izvod iz maticne knjige rodjenih je važeći šest meseci od dana izdavanja. Nakon toga, potreban je novi dokument. To je važno imati na umu, posebno ako koristite dokument u pravne svrhe, poput apliciranja za pasoš ili vozačku dozvolu.

  Mnoge institucije i organizacije prihvataju izvod iz maticne knjige rodjenih kao validan oblik identifikacije. Osim vladinih agencija, prihvataju ga banke, poslodavci i druge entitete koji zahtevaju dokaz o identitetu. Važno je napomenuti da neke organizacije mogu zahtevati dodatne dokumente za identifikaciju, poput lične karte ili vozačke dozvole.

  Prilikom korišćenja izvoda iz maticne knjige rodjenih u pravnim ili zvaničnim svrhama, važno je osigurati da je originalni dokument, a ne kopija. Osim toga, ako je dokument na jeziku koji nije srpski, može biti potrebno da se prevede i overi za upotrebu u Srbiji.

  Izvod iz maticne knjige rodjenih je dragoceni dokument koji služi kao dokaz o registrovanom rođenju osobe. Važi šest meseci od dana izdavanja i prihvata ga mnoge institucije i organizacije kao validan oblik identifikacije. Prilikom korišćenja dokumenta u pravnim ili zvaničnim svrhama, važno je osigurati da je originalni dokument i da ispunjava sve dodatne zahteve organizacije ili institucije.

  Pravna i etička pitanja u vezi sa zaštitom ličnih podataka

  Sve veći napredak tehnologije i digitalizacija doveli su do rasta zabrinutosti zbog privatnosti i zaštite podataka. Postoje brojne pravne i etičke brige u vezi sa tim kako se prikupljaju, koriste i čuvaju lični podaci u savremenom svetu.

  Jedna od najvećih briga je pitanje ko ima pristup ovim podacima i na koji način se koriste. Mnoge organizacije i državne agencije prikupljaju lične podatke, poput imena, adresa, datuma rođenja, brojeva telefona i drugih, čime se postavlja pitanje kako se ovi podaci čuvaju i ko ima pristup njima.

  Ove zabrinutosti uključuju i pitanja o sigurnosti podataka, kao i o tome ko ima pristup tim podacima. Postoje i zabrinutosti oko korišćenja podataka u svrhe oglašavanja i praćenja ponašanja korisnika na internetu.

  Da bi se rešili ovi problemi, mnoge organizacije i državne agencije uvele su mere zaštite podataka, poput enkripcije, sigurnosnih protokola i procedura za zaštitu podataka. Takođe su se uspostavile i regulative koje određuju kako se podaci prikupljaju, koriste i čuvaju.

  Međutim, i dalje postoje zabrinutosti oko toga da li su ove mere dovoljne i da li će biti dovoljno efikasne u zaštiti privatnosti i podataka. Mnogi se pitaju da li bi državne agencije trebale da prikupljaju toliko ličnih podataka i kako bi ove informacije mogle biti korišćene u budućnosti.

  Uprkos ovim brigama, mnogi smatraju da su privatnost i zaštita podataka ključni faktori u digitalnom dobu, a da su organizacije i državne agencije odgovorne da učine sve što je u njihovoj moći kako bi zaštitili ove informacije i poštovali prava pojedinaca na privatnost.

  Izvod iz maticne knjige rodjenih – Zaključak

  Ukratko, izvod iz maticne knjige rodjenih je vrlo važan dokument koji ima široku upotrebu u Srbiji. On se koristi kao validan dokument za identifikaciju u mnogim institucijama i organizacijama, uključujući bankarske ustanove, državne agencije i privatne firme. Pored toga, ovaj dokument ima i veliki značaj za genealoška istraživanja, kao i za pronalaženje porekla i porodične istorije.

  Međutim, postoji i zabrinutost u vezi sa zaštitom ličnih podataka i privatnosti prilikom korišćenja ovog dokumenta. Vlasti i organizacije su svesne ovih pitanja i preduzimaju mere za zaštitu privatnosti i podataka, poput stroge kontrole pristupa i sigurnih sistema čuvanja podataka.

  U svakom slučaju, izvod iz maticne knjige rodjenih je važan dokument koji ima praktične i sentimentalne vrednosti. Stoga, pozivamo čitaoce da dobiju svoj izvod iz maticne knjige rodjenih i istraže svoju porodičnu istoriju.

  izvod iz maticne knjige rodjenih

  Ukoliko posedujete antikvitete koje bi prodali, možete da pogledate koje sve predmete otkupljujemo na : OTKUPLJUJEMO – Antikvarnica Beograd – Belgrade Antiques.