Vukova diploma

Vukova diploma – Vuk Karađić diploma

Vukova diploma, je nagrada koja se dodjeljuje učeniku za izuzetan opšti uspjeh u učenju i primjerno vladanje u Republici Srpskoj. Deli naziv sa nagradom koja se po istom osnovu dodeljuje u školama u Srbiji. Učenici koji su tokom celokupnog školovanja imali odličan uspeh i primerno vladanje kolokvijalno se zovu vukovci.

Vukova diploma se dodijeljuje učeniku koji ima odličan uspeh iz svih predmeta propisanih nastavnim planom i programom na kraju svake školske godine. Mora da ima i primerno vladanje na kraju svake školske godine i najmanje jednu diplomu Dositej Obradović. Odluku o dodeli diplome Vuk Karadžić donosi nastavničko veće na predlog odeljenjskog veća. Uslov da je učenik dobitnik bar jedne nagrade Dositej Obradović je uvden od školske 2022/2023. godine. Diploma Dositej Obradović se dodeljuje učenicima za izuzetne rezultate iz obaveznog predmeta. Odnosno izbornog programa, i ako imaju primjerno vladanje na kraju školske godine.

Ime ovog priznanja potiče od srpskog jezikoslovca Vuka Stefanovića Karadžića, koji je u 19. veku reformisao srpski jezik i pravopis.

Osim samog imena, Vukova diploma ima i poseban izgled, koji se sastoji od diplome i zlatne medalje. Diplomu i medalju dodjeljuju lokalne samouprave. A svečana dodela održava se obično u maju, u vreme proslave Dana osnovnih škola.

vukova diploma

Istorija

Vukova diploma predstavlja jedno od najstarijih i najznačajnijih priznanja za učenike u Srbiji. Njeno ime potiče od Vuka Stefanovića Karadžića, srpskog reformatora i jezikoslovca iz 19. veka, koji je svojim radom doprineo razvoju srpskog jezika i kulture.

Prve Vukove diplome dodeljene su učenicima u Srbiji još 1864. godine, u vreme vladavine kneza Mihaila Obrenovića. Tada su se Vukove diplome dodeljivale samo učenicima muškog pola, koji su završili osmi razred osnovne škole i ispunili određene uslove. Prvobitni kriterijumi za dobijanje Vukove diplome uključivali su odličan uspeh u učenju, ponašanje, moralno i fizičko vaspitanje, kao i znanje iz crkveno-narodne i druge kulture.

Tokom vremena, kriterijumi za dobijanje Vukove diplome su se menjali i prilagođavali potrebama vremena. Danas, uz uspeh u učenju, za dobijanje Vukove diplome su neophodni i drugi kriterijumi, kao što su uspeh u takmičenjima, vannastavnim aktivnostima, humanitarnim akcijama, socijalno angažovanje i slično.

Vukova diploma se smatra najvećim priznanjem za uspeh u osnovnoj školi u Srbiji, a dodeljuje se svake godine učenicima koji su tokom svog osmogodišnjeg školovanja postigli izuzetne rezultate u učenju i drugim oblastima. Ona je velika čast za učenika, njegove roditelje i školu koju je pohađao, a mnogi je smatraju pokazateljem izvrsnosti i upornosti učenika.

Da li Vukova diploma nosi bodove?

Vukova diploma se obično dodeljuje učenicima osnovnih škola u Srbiji koji postignu izuzetne rezultate u učenju i vannastavnim aktivnostima. Međutim, u akademskom smislu, Vukova diploma ne nosi nikakve bodove koji bi se računali pri upisu na fakultet ili pri zapošljavanju. To je prvenstveno priznanje za izuzetne uspehe u osnovnoj školi i može poslužiti kao dodatni element u CV-u . Ali nema službenu vrednost u smislu bodovanja.

Iako Vukova diploma nema službenu vrednost u smislu bodovanja pri upisu na fakultet ili pri zapošljavanju, ona može biti korisna za učenike u kasnijim fazama njihova života. Na primer, prilikom prijave za stipendiju ili natječaja za neku aktivnost. Dodavanje ovog priznanja u CV može pomoći učeniku da se izdvoji u odnosu na ostale kandidate.

U svakom slučaju, Vukova diploma predstavlja vredno priznanje za učenike osnovnih škola u Srbiji koji su se istakli u svom učenju i aktivnostima izvan škole. Te potiče druge učenike da se trude i rade na svojim veštinama.

Vukova diploma 2022

Ministarstvo prosvete promenilo je uslove za dobijanje čuvene Vukove diplome – ovo prestižno priznanje dobijaće učenici sa zaključenim svim peticama od prvog do osmog razreda. Do sada im je bilo dovoljno da imaju najviše ocene u knjižici od petog razreda do kraja osnovnog školovanja.

Ova novina regulisana je izmenama Pravilnika o diplomama za izuzetan uspeh u osnovnom obrazovanju i vaspitanju koje su stupile na snagu pre nekoliko dana.

Novi Pravilnik sadrži određena nova rešenja u odnosu na prethodno važeći. Predviđeno je da se diploma „Vuk Karadžić“ dodeljuje učeniku ako na kraju svake školske godine u toku sticanja osnovnog obrazovanja i vaspitanja postigne odličan uspeh iz svih obaveznih predmeta, izbornih programa i aktivnosti iz plana i programa. Mora i da ima primerno vladanje. Kao uslov 2022 godine je uvedeno i dobijanje najmanje jedne diplome „Dositej Obradović“.

U Ministarstvu pojašnjavaju da je prethodno važećim pravilnikom bilo propisano da diplomu „Vuk Karadžić“ može steći učenik ako u drugom ciklusu osnovnog obrazovanja na kraju svake školske godine postigne odličan uspeh iz svih predmeta i ima primerno vladanje, bez drugih uslova.

Pravilnikom su i promenjeni i uslovi za sticanje prava na dodelu diplome „Dositej Obradović“. Mogućnost za sticanje ovog đačkog priznanja, pored dosadašnjih uspeha na opštinskom ili gradskom nivou, proširena je i na okružni, republički ili međunarodni nivo takmičenja.

Vuk Stefanović Karadžić

Nagrada Dositej Obradović

Nagrada koja nosi ime čuvenog prosvetitelja Dositeja Obradovića predviđena je za đake koji postignu odličan uspeh iz nekog obaveznog predmeta ili drugog stranog jezika. Odnosno za one koji su ocenjeni sa „ističe se“ iz izbornog programa na kraju svake školske godine. Uslov je i da u toku školovanja, iz tog obaveznog predmeta, odnosno izbornog programa, dobije jednu od prve tri nagrade. Na opštinskom, gradskom, okružnom, republičkom ili međunarodnom takmičenju. Osim ovih uslova, treba da postigne vrlo dobar opšti uspeh i primerno vladanje na kraju svake školske godine.

Da bi se ispravila nepravda prema đacima koji su umetnički nadareni, a koji do sada nisu nagrađivani za svoj „dar“ uvedena su priznanja koja nose imena poznatih kompozitora i baletskih umetnika. Tako se đacima koji pohađaju osnovnu muzičku školu za izuzetan uspeh dodeljuju diplome „Kornelije Stanković“ i „Ljubica Marić“. S tim što učenik da bi dobio priznanje „Kornelije Stanković“ prethodno treba da dobije „Ljubicu Marić“. A diploma sa njenim imenom može se dobiti više puta tokom muzičkog školovanja.

Za đake nadarene za balet predviđene su diplome „Marija Maga Magazinović“ i „Dušanka Sifnios“. Sa tim što za diplomu „Maga Magazinović“ prethodno mora da se dobije „Duška Sifnios“. Koja se, takođe, može dobiti više puta tokom školovanja.

Pravilnikom je precizirano da za dobijanje ovih umetničkih diploma đaci treba da iz obaveznih predmeta u osnovnoj školi imaju najmanje vrlo dobar opšti uspeh i primerno vladanje na kraju svake školske godine. Ali i odličan uspeh iz odgovarajućeg obaveznog predmeta. Odnosno ocenu „ističe se“ iz odgovarajućeg izbornog programa na kraju svake školske godine.

Inače, učenika za dodelu diplome predlaže odeljenski starešina, odnosno predmetni nastavnik. Odeljensko veće utvrđuje da li učenik ispunjava uslove propisane Pravilnikom. A Nastavničko veće škole donosi odluku o dodeli diplome.

Vukova diploma – Osnovna skola

Vukova diploma predstavlja visoko priznanje koje se dodjeljuje učenicima osnovnih škola u Srbiji za izuzetne rezultate u učenju i vannastavnim aktivnostima. Ona se obično dodjeljuje na kraju osnovnoškolskog obrazovanja i predstavlja veliki uspeh za učenike koji su je dobili.

Kriterijumi za dobijanje Vukove diplome mogu varirati od jedne opštine do druge. Ali obično uključuju visoke ocene u svim predmetima, učešće u sportskim, kulturnim ili drugim vannastavnim aktivnostima. Kao i učešće u takmičenjima i projektima na nivou škole, opštine ili države.

Vukova diploma predstavlja veliki uspeh za učenike. Jer označava da su se istakli u svojim nastojanjima i postigli izvanredne rezultate. Ona takođe može imati koristi u daljem obrazovanju i karijeri, jer može poslužiti kao dokaz izvrsnosti i priznanje za postignuća.

Svečana dodela Vukove diplome obično se održava u maju, u vreme obeležavanja Dana osnovnih škola. Učenici koji su dobili ovu nagradu dobijaju diplomu i zlatnu medalju. A dodela se obično održava u prisustvu direktora škole, nastavnika, roditelja i drugih učenika.

U svakom slučaju, Vukova diploma predstavlja veliko priznanje za učenike osnovnih škola u Srbiji koji su se istakli u svom učenju i aktivnostima izvan škole. A istovremeno podstiče druge učenike da se trude i ostvare svoje ciljeve.

Vukova diploma
DJACKA KNJIZICA, ODLICAN USPEH, 2801 2012 FOTO STEFAN PLACKOV

Vukova diploma – Uslovi

Da bi učenik stekao pravo na Vukovu diplomu, potrebno je da ispuni određene uslove. Koje uglavnom propisuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije. Ovi uslovi su obično isti ili slični u svim opštinama i gradovima u Srbiji.

Među najčešće uslove koji se postavljaju za dobijanje Vukove diplome spadaju:

 1. Visok prosečan uspeh – učenik mora imati visoke ocene u svim predmetima koje je slušao u školi.
 2. Visok uspeh na takmičenjima – učenik treba da učestvuje na različitim takmičenjima. Kao što su matematička, fizikalna, hemijska, biološka, istorijska, geografska, literarna, likovna, muzička i sportska takmičenja, i da ostvaruje zapažene rezultate.
 3. Vannastavne aktivnosti – učenik treba da se aktivno uključuje u različite vannastavne aktivnosti, kao što su volonterski rad, rad u školskim sekcijama ili klubovima, kao i u društveno-korisne akcije.
 4. Ponašanje i vladanje – učenik treba da pokaže primereno ponašanje i vladanje u školi, da poštuje pravila kućnog reda, da bude odgovoran, solidaran i tolerantan prema drugima.

Konačna odluka o tome ko će dobiti Vukovu diplomu donosi se na osnovu ocene komisije koju čine nastavnici, stručni saradnici i direktor škole. Vukova diploma može biti samo dodeljena učenicima koji su završili osnovno obrazovanje u Srbiji i koji su ispunili sve uslove za nju.

Uslovi za Vukovu diplomu

Postoje još neki dodatni uslovi koje učenik mora ispuniti kako bi dobio Vukovu diplomu. Neki od tih uslova su:

 1. Redovnost u pohađanju nastave – učenik treba da redovno pohađa nastavu i da nema neopravdane izostanke.
 2. Izvannastavne aktivnosti – učenik treba da se aktivno uključuje u izvannastavne aktivnosti. Kao što su sportska, kulturna i umetnička takmičenja, i da ostvaruje dobre rezultate.
 3. Rad na projektima – učenik treba da bude aktivan u radu na projektima koji se organizuju u školi. Kao što su projekti iz istorije, geografije, biologije, fizike, hemije, umetnosti, sporta i drugih oblasti.
 4. Socijalna angažovanost – učenik treba da se aktivno uključuje u humanitarne i druge akcije koje se organizuju u školi i u zajednici.
 5. Izvanredni uspesi – učenik koji je ostvario izvanredne uspehe na nekom polju. kao što su sport, umetnost ili nauka, može da dobije Vukovu diplomu iako nije ispunio sve druge uslove.

Važno je napomenuti da se Vukova diploma dodeljuje samo učenicima koji su završili osmi razred osnovne škole. Učenici koji su završili sedmi razred mogu da dobiju Povelju časti, koja predstavlja nagradu za postignuti uspeh u školi.

Vukova diploma – Srednja skola

Pravilnik o diplomama za izuzetan uspeh učenika u srednjim školama uređuju se vrsta diploma za izuzetan opšti uspeh učenika u učenju i vladanju. Kao i izuzetan uspeh u savlađivanju sadržaja iz pojedinog nastavnog predmeta. Odnosno nastavne oblasti i uslovi i način dodeljivanja diploma učenicima srednjih škola. Diplome utvrđene ovim pravilnikom dodeljuju se učenicima na kraju školovanja u srednjoj školi. Ako odgovarajuće obrazovanje i vaspitanje steknu prema propisanom nastavnom planu i programu i u zakonom propisanom roku.

Vukova diploma dodeljuje se učeniku srednje škole za izuzetan opšti uspeh u učenju i vladanju. Ako počev od prvog razreda do kraja školovanja svake školske godine postigne odličan uspeh iz svih predmeta propisanih nastavnim planom i programom. Iz maturskog, odnosno završnog ispita i iz vladanja.

Diploma za pojedini predmet ili nastavnu oblast dodeljuje se učeniku za izuzetan uspeh iz opšteobrazovnog predmeta ili iz nastavne oblasti, odnosno stručnih predmeta i praktične nastave.

Diploma za izuzetan uspeh iz pojedinog predmeta ili nastavne oblasti, koja obuhvata stručne predmete i praktičnu nastavu ako je izučavana najmanje dve školske godine, dodeljuje se učeniku koji:

1) postigne odličan uspeh iz određenog predmeta ili nastavne oblasti. Odnosno stručnih predmeta i praktične nastave na kraju svake školske godine;

2) osvoji prvo mesto na takmičenju iz određenog predmeta ili nastavne oblasti, ili ako:

1) ispolji posebnu sposobnost i sklonost za određeni nastavni predmet ili nastavnu oblast, stručne predmete i praktičnu nastavu. I postigne potpunije i šire poznavanje njegovog sadržaja nego što je predviđeno nastavnim planom i programom. Ako se za njih ne organizuje republičko takmičenje;

2) postigne najmanje vrlodobar opšti uspeh u svim razredima;

3) postigne primeran uspeh iz vladanja u svim razredima.

Vukova diploma

Vukova diploma 2021

Vukova diploma za 2021. godinu dodeljuje se učenicima osnovnih škola koji su ispunili sve uslove i koji su završili osmi razred u školskoj godini 2020/2021. Ova diploma se tradicionalno dodeljuje svake godine najuspešnijim učenicima koji su tokom svog osmogodišnjeg školovanja postigli izuzetne rezultate. U učenju, takmičenjima, vannastavnim aktivnostima i ponašanju.

Učenici koji su zadovoljili sve uslove za Vukovu diplomu u školskoj godini 2020/2021. su u toku juna meseca dobili odluku o dodeli Vukove diplome. Ova odluka se donosi na osnovu ocene komisije koju čine nastavnici, stručni saradnici i direktor škole. A učenicima se uručuje na svečanoj dodeli koja se tradicionalno održava krajem školske godine.

Vukova diploma se smatra najvišim priznanjem za uspeh u osnovnoj školi i predstavlja veliku čast za učenika. Kao i za njegove roditelje i školu koju je pohađao. Ova diploma se često smatra pokazateljem izvrsnosti i upornosti učenika. A mnogi fakulteti i poslodavci je visoko cene prilikom razmatranja prijava za upis ili zapošljavanje.

Zanimljive činjenice

Evo nekoliko zanimljivih činjenica vezanih za Vukovu diplomu:

 1. Vukova diploma se dodeljuje u Srbiji, ali i u drugim državama koje su nekada bile deo Jugoslavije, kao što su Crna Gora, Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina i Hrvatska.
 2. Ime Vukove diplome potiče od Vuka Stefanovića Karadžića, koji je bio srpski reformator i jezikoslovac iz 19. veka.
 3. Prve Vukove diplome dodeljene su u Srbiji još 1864. godine.
 4. U prvobitnom obliku, kriterijumi za dobijanje Vukove diplome uključivali su odličan uspeh u učenju, ponašanje, moralno i fizičko vaspitanje, kao i znanje iz crkveno-narodne i druge kulture.
 5. Učenici koji dobiju Vukovu diplomu obično su javno nagrađeni na svečanoj dodeli koja se tradicionalno održava krajem školske godine.
 6. Mnogi fakulteti i poslodavci visoko cene Vukovu diplomu prilikom razmatranja prijava za upis ili zapošljavanje.
 7. Vukova diploma je dobila i svoju digitalnu verziju. Od 2019. godine, učenici koji dobiju Vukovu diplomu dobijaju i digitalnu verziju diplome koja se čuva na platformi „eDnevnik“.
 8. Pored Vukove diplome, u Srbiji postoje i druge nagrade i priznanja za učenike koji postižu izuzetne rezultate u učenju i drugim oblastima, kao što su Svetosavska nagrada, Đačka olimpijada i druge.

Alternativne nagrade za učenike sa izuzetnim učeničkim rezultatima

Učenici koji ostvaruju izuzetne učeničke rezultate imaju priliku da dobiju ne samo Vukovu diplomu, već i druge nagrade. Koje mogu biti značajne za njihovu karijeru i dalje školovanje.

Jedna od tih nagrada je Đačka olimpijada. Ova nagrada se dodeljuje učenicima koji su se istakli u određenim oblastima. Kao što su matematika, fizika, hemija, biologija, geografija, istorija, srpski jezik i književnost, engleski jezik i drugi predmeti. Učenici se pripremaju za ove takmičarske discipline tokom cele školske godine i ovo je prilika da se pokažu svoje znanje i sposobnosti. Osim što se nagrađuju medaljama, uspešni učesnici mogu dobiti i stipendije za dalje školovanje ili priliku da predstavljaju svoju školu i zemlju na međunarodnim takmičenjima.

Svetosavska nagrada je još jedna značajna nagrada koju dodeljuju opštine, gradovi ili državne institucije. Ova nagrada se dodeljuje učenicima koji se ističu ne samo po uspehu u učenju. Već i po kulturnom, sportskom ili društvenom angažmanu. Učenici koji dobiju ovu nagradu dobijaju priznanje za svoj trud i rad. Ali i motivaciju da nastave da se razvijaju u različitim oblastima.

Razlika između Vukove diplome i drugih nagrada je u tome što se Vukova diploma dodeljuje samo učenicima koji su ostvarili najbolje ocene u svim predmetima tokom školske godine. Dok se ostale nagrade dodeljuju učenicima koji se ističu u određenim oblastima ili aktivnostima. Vukova diploma je stoga smatrana najvišom nagradom za učeničke rezultate u Srbiji. Jer se dodeljuje samo učenicima koji su ostvarili najbolje ocene u svim predmetima. Dok druge nagrade nagradjuju uspeh u pojedinim oblastima.

Učenici koji ostvaruju izuzetne učeničke rezultate imaju priliku da dobiju ne samo Vukovu diplomu, već i druge nagrade koje su značajne za njihovu karijeru i dalje školovanje. Bez obzira na to koju nagradu učenici dobiju, svaka od njih predstavlja priznanje za njihov trud i rad.

Zaključak

U ovom tekstu smo se bliže upoznali sa Vukovom diplomom i drugim nagradama koje se dodeljuju učenicima sa izuzetnim učeničkim rezultatima. Uvideli smo da su ove nagrade važne ne samo za učenike, već i za društvo u celini, jer podstiču kvalitetno obrazovanje i stvaraju motivaciju za postizanje vrhunskih rezultata.

Osnovne tačke o Vukovoj diplomi koje smo istakli su da je ona najstarija i najprestižnija nagrada za učenike u Srbiji, koju dodeljuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Nagrada se dodeljuje učenicima osnovnih i srednjih škola za izuzetan uspeh u toku školovanja, a uz ocene se vrednuje i aktivno učešće u školskim i vannastavnim aktivnostima.

Pored Vukove diplome, postoji i niz drugih nagrada koje se dodeljuju učenicima sa izuzetnim učeničkim rezultatima, kao što su Đačka olimpijada i Svetosavska nagrada. Iako imaju slične ciljeve, svaka od ovih nagrada ima svoje specifičnosti i uslove za dobijanje.

Ipak, razlika između Vukove diplome i drugih nagrada je u njenoj tradiciji i težini koju nosi. Vukova diploma je sinonim za vrhunski uspeh i predstavlja ponos ne samo za učenika, već i za njegovu školu i društvo u celini.

U zaključku možemo reći da su Vukova diploma i druge nagrade za učenike sa izuzetnim učeničkim rezultatima veoma važne za podsticanje kvalitetnog obrazovanja i stvaranje motivacije za postizanje vrhunskih rezultata. Njihova važnost se ogleda u tome što podstiču učenike da se trude, razvijaju svoje talente i stvaraju kvalitetne uslove za dalje školovanje i uspeh u životu.

Vukova diploma

Ukoliko posedujete antikvitete koje bi želeli da prodate, možete pogledati koje sve predmete otkupljujemo na : OTKUPLJUJEMO – Antikvarnica Beograd – Belgrade Antiques.