Partizani

Partizani – Legenda i stvarnost otpora

Partizani su bili ključna snaga u otporu protiv nacističke okupacije i fašističkog režima tokom Drugog svetskog rata. Njihova hrabrost, odanost i neumorni napor da oslobode svoje zemlje od stranih okupatora i njihovih saveznika ostavili su dubok trag u evropskoj istoriji. Ova gerilska vojska, pod vođstvom Josipa Broza Tita, nije samo efikasno parirala nemačkim i italijanskim trupama. Već je takođe uspela da mobilizuje široku bazu lokalne podrške. Kroz svoje borbe i stradanja, partizani su postali simbol otpora, hrabrosti i borbe za slobodu ne samo u Jugoslaviji. Već i širom sveta. U ovom eseju, istražićemo pozadinu, aktivnosti i nasleđe partizanskog pokreta tokom Drugog svetskog rata.

Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije bila je oružana sila Narodnooslobodilačkog pokreta Jugoslavije (NOP), predvođenog Komunističkom partijom Jugoslavije (KPJ). Nastala je juna 1941. formiranjem prvih partizanskih odreda, a 1. marta 1945. prerasla je u Jugoslovensku armiju (JA), regularnu vojnu formaciju Demokratske Federativne Jugoslavije.

Zbog čestih reorganizacija, tokom rata, nekoliko puta je menjala nazive:

 • Narodnooslobodilački partizanski odredi Jugoslavije – od juna 1941. do januara 1942.
 • Narodnooslobodilačka partizanska i dobrovoljačka vojska Jugoslavije – od januara 1942. do novembra 1942.
 • Narodnooslobodilačka vojska i partizanski odredi Jugoslavije – od novembra 1942. do marta 1945.

Narodnooslobodilačkom vojskom rukovodio je Vrhovni štab, a za njene pripadnike koristio se neformalni naziv — partizani. Iako je bila jedna od najjačih vojnih formacija, koja se borila protiv sila Osovina na Balkanu tokom Drugog svetskog rata, od strane Saveznika je priznata i pomognuta tek u leto 1943. godine.

Tokom ukupnog trajanja Drugog svetskog rata, NOVJ je u etničkom smislu bila nadpolovično sačinjena od pripadnika srpskog naroda.

Partizani

Pozadina i kontekst

Drugi svetski rat, jedan od najvećih sukoba u ljudskoj istoriji, izbio je 1939. godine i brzo se proširio širom Evrope. Balkanski region nije bio izuzetak, a Jugoslavija se našla usred ovog ogromnog globalnog konflikta.

Drugim svetskim ratom su se vodili različiti sukobi i okupacije širom Balkana. U Jugoslaviji, pre rata je postojala Kraljevina Jugoslavija pod vlašću kralja Petra II, ali je zemlja bila podeljena unutar sebe. Postojali su različiti etnički, verski i politički konflikti. U aprilu 1941. godine, nacistička Nemačka napala je Jugoslaviju i brzo je osvojila Beograd. Nakon toga, zemlja je bila podeljena između različitih okupacionih sila, uključujući Nemačku, Italiju i Bugarsku.

U uslovima okupacije, grupa revolucionarnih komunista, predvođena Josipom Broz Titom, organizovala je gerilsku borbu protiv okupatora i domaćih kolaboracionista. Ovo je bio početak partizanskog pokreta, koji je rastao i jačao tokom rata. Partizani su privukli različite slojeve društva, uključujući seljake, intelektualce i radnike, i postali centralna snaga otpora u Jugoslaviji.

Josip Broz Tito, rođen 1892. godine u Kumrovcu, postao je ključna figura u partizanskom pokretu. Sa političkim iskustvom sticanim tokom borbe protiv austrougarske vlasti pre Prvog svetskog rata i aktivnostima u Komunističkoj partiji Jugoslavije, Tito je postao vođa partizanske gerile. Njegova sposobnost vođenja i organizacije doprinela je uspehu partizanskog pokreta. Tito je postao predsednik Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i ostao na toj funkciji sve do svoje smrti 1980. godine.

Ovaj period Drugog svetskog rata u Jugoslaviji obeležila su složenost političkih, etničkih i vojnih faktora, ali je formiranje i rast partizanskog pokreta pod vođstvom Josipa Broza Tita ostavilo dubok i trajan uticaj na istoriju Balkana i šire. Partizani su postali simbol otpora i borbe za slobodu, a Tito je ostao ključna figura u oblikovanju posleratnog jugoslovenskog društva.

Operacije

Partizani su vodili gerilsku kampanju koja je postepeno dobijala sve više podrške kod stanovništva. Narodni komiteti su organizovani da deluju kao civilne vlade u oslobođenim teritorijama, a čak je i pokrenuta ograničena proizvodnja oružja. Ali oni su imali dve velike prednosti nad ostalim vojnim i paravojnim formacijama u bivšoj Jugoslaviji.

Prva i trenutna prednost je bio mali, ali pouzdan kadar veterana iz Španskog građanskog rata. Koji su, za razliku od ostalih u to vreme, imali nekog iskustva u modernom ratu sa okolnostima koje nisu bile mnogo drugačije od Drugog svetskog rata u Jugoslaviji.

Druga prednost, koja je postajala sve važnija u kasnijim etapa rata je bila činjenica da su partizani osnovani na ideološkoj, a ne na nacionalnoj bazi. Zato su partizani mogli da očekuju barem nekakvu podršku u bilo kom kraju zemlje. Za razliku od ostalih paravojnih formacija ograničenih na teritorije sa srpskom ili hrvatskom većinom. Ovo je omogućilo partizani-ma da budu pokretljiviji i da popunjavaju redove većim brojem potencijalnih regruta. Okupatorske i kvislinške snage su bile dobro upoznate sa problemom koji su predstavljali partizani i pokušali su da ih unište u sedam velikih antipartizanskih ofanziva. Najveće ofanzive su kombinovale snage Vermahta, SS-a, fašističke Italije, Bugarske, ustaša i četničke.

Partizani i njihovi ustanci

Ustanci partizana tokom Drugog svetskog rata predstavljaju ključni deo njihove borbe za oslobođenje od okupacije. Evo pregleda nekoliko značajnih ustanka partizana tokom ovog perioda:

1. Prvi Ustanak (27. jul 1941):

 • Prvi partizanski ustanak u Jugoslaviji usledio je ubrzo nakon nemačke okupacije. Grupa partizana, predvođena Josipom Broz Titom, podigla je oružani ustanak protiv nacističkih okupatora i njihovih saradnika, uključujući i domaće kolaboracioniste.

2. Drugi Ustanak (22. jun 1942):

 • Drugi partizanski ustanak označio je masovno podizanje ustanika širom Jugoslavije. Ovaj ustanak je bio odgovor na zaoštravanje nacističke okupacije i fašističkog režima. Partizanske snage su počele osvajati teritorije i širiti svoj uticaj.

3. Treći Ustanak (4. juli 1943):

 • Treći ustanak bio je deo opšteg pokreta otpora protiv okupatora i kolaboracionista. U ovom periodu, partizanske snage su postale znatno jače i bolje organizovane. Bitke na Sutjesci i Neretvi su se odvijale tokom ovog vremena.

4. Četvrti Ustanak (septembar 1944):

 • Četvrti partizanski ustanak označio je kraj nemačke okupacije u Jugoslaviji. U to vreme, savezničke trupe su pristizale u region Balkana da podrže partizane. Beograd je oslobođen u oktobru 1944. godine.

Ovi ustanci su bili ključni u održavanju otpora protiv okupatora i postizanju konačnog oslobođenja Balkana od nacističke okupacije. Partizani su se suočavali s brojnim izazovima tokom ovog perioda, ali su uspeli da mobilizuju široku bazu podrške među lokalnim stanovništvom i da ostanu odani svom cilju – borbi za slobodu svoje zemlje.

Najteže borbe

Borba se prenela na područje NDH, gde su se od 1942. do 1943. vodile presudne borbe koje su odredile budućnost Jugoslavije u sledećim decenijama

21. decembra 1941, partizani su u Rudu formirali Prvu proletersku brigadu – prvu regularnu jedinicu koja je mogla dadejstvuje izvan mesta gde je osnovana. 1942, te jedinice i partizanski odredi su se spojili u Narodnooslobodilačku vojsku (NOV) i Partizanske odrede Jugoslavije (POJ), a kasnije u Jugoslovensku armiju 1. marta 1945.

U ovom periodu, Foča je postala centar slobodne teritorije. Neposredno po partizanskom zauzimanju istočne Bosne, aprila 1942. godine je usledila udružena osovinska operacija Trio, koju je predvodio nemački general Paul Bader. Prva proleterska brigada je tada izvršili iscrpljujući Igmanski marš preko zaleđene planine da bi izbegli uništenje.

U junu i julu 1942. okupatori su uz pomoć ustaša i četnika poveli veliku ofanzivu protiv partizanskog uporišta na Kozari, u zapadnoj Bosni. Nakon teške bitke na Kozari, koja je vođena preko mesec dana, osovinske snage su uspele da poraze partizane. Čineći masovne zločine i deportujući 68.600 Kozarčana, uključujući 23.000 dece, u koncentracione logore. Krajem jula i sredinom avgusta 1942. godine, partizanske brigade su izvršile prodor iz istočne u zapadnu Bosnu. Oslobađajući niz gradova od ustaša i Italijana.

Bitka za Bihać od 2. do 4. novembra je jedna od najvećih pobeda Narodnooslobodilačke vojske u 1942. godini. U njoj je osam brigada NOVJ uništilo ustaško-domobranske garnizone u Bihaću i okolnim mestima. Ovo je veoma uzdrmalo autoritet NDH i ograničilo domen važenja njenih ustanova. Oslobađanjem Bihaća povezana je slobodna teritorija u Bosanskoj Krajini i centralnoj Bosni sa slobodnom teritorijom u Dalmaciji, Lici, Kordunu i na Baniji. Tako je formirana neprekidna slobodna teritorija od Karlovca do Livna. Na kojoj su obrazovane mnoge vojne i civilne institucije, poznata kao Bihaćka republika. Oslobođeni Bihać postao je vojno, političko i kulturno središte Narodnooslobodilačkog pokreta.

Partizani

Partizani – Borbe i taktike

Partizani su tokom Drugog svetskog rata koristili složene gerilske taktike kako bi se uspešno suprotstavili nacističkim okupatorima i njihovim saradnicima. Njihova sposobnost da se prilagode različitim terenima i situacijama, kao i njihova hrabrost, igrali su ključnu ulogu u njihovoj borbi za oslobođenje Balkana.

Partizani su se oslanjali na gerilske taktike koje su im omogućile da ostanu pokretni i teško ih je pratiti. Njihova glavna strategija bila je izbegavati direktnu konfrontaciju s nadmoćnim nacističkim snagama, umesto toga su se oslanjali na iznenadne napade i povlačenje u šume i planine. Ovo im je omogućilo da očuvaju snage i da izvode neprestane sabotaže na okupatorske trupe i infrastrukturu.

Partizani su takođe bili veoma vešti u izbegavanju infiltracije i sabotaži neprijateljskih linija snabdevanja. Koristili su taktike gerilskog ratovanja, kao što su postavljanje zaseda, miniranje puteva i komunikacionih linija, kao i prikupljanje obaveštajnih podataka o neprijatelju.

Iako su se partizani trudili da izbegnu direktnu konfrontaciju, bilo je nekoliko ključnih bitaka koje su igrale važnu ulogu u njihovoj borbi. Dve od najznačajnijih bitaka bile su Bitka na Sutjesci (1943) i Bitka na Neretvi (1943).

 • Bitka na Sutjesci: Tokom ove bitke, nacističke trupe su okružile partizanske snage u planinskom regionu. Partizani su se suočili s teškim uslovima i velikim gubicima, ali su uspeli da probiju nemački obruč i izvuku se.
 • Bitka na Neretvi: Ova bitka bila je deo šireg konflikta na Balkanu i uključivala je sukobe s nemačkim, italijanskim i domaćim kolaboracionističkim snagama. Partizani su se suočili s izazovima kao što su neprijateljski vazdušni napadi i opskrbni problemi, ali su na kraju uspeli da se izvuku i ostanu operativni.

Priče o hrabrim partizanskim akcijama

Partizani su tokom rata izvodili mnoge hrabre akcije koje su inspirisale mnoge. Njihovi uspesi u sabotiranju okupatorskih vojnih instalacija, spašavanju saveznika, i pružanju pomoći civilima učinili su ih herojima među lokalnim stanovnicima. Ove priče o hrabrosti često su postale legendarne i podsećale na odlučnost partizana da se bore za slobodu i pravdu.

Partizanska borba tokom Drugog svetskog rata bila je puna izazova, ali je ostavila trajan uticaj na Balkanu i širom sveta. Njihove gerilske taktike, hrabrost i želja za slobodom postali su simbol otpora protiv tiranije i okupacije.

Partizani i civilno stanovništvo

Tokom Drugog svetskog rata, partizani nisu samo vodili borbu protiv nacističke okupacije i domaćih kolaboracionista, već su takođe uspostavili tesnu vezu s lokalnim zajednicama. Njihova sposobnost da sarađuju s civilnim stanovništvom, pruže humanitarnu pomoć i obnove društvene strukture bili su ključni aspekti njihove borbe.

Partizanski pokret je privukao podršku širokog spektra ljudi, uključujući seljake, intelektualce, radnike i pripadnike različitih etničkih grupa. Ova raznolikost članstva doprinela je tome da partizani budu dobro povezani s različitim delovima stanovništva. Oni su se trudili da razumeju potrebe i brige lokalnog stanovništva i često su sarađivali s partizanskim simpatizerima unutar zajednica kako bi osigurali logističku podršku i obaveštajne informacije.

Partizani nisu samo vodili borbu, već su takođe pružali humanitarnu pomoć civilima koji su patili pod okupacijom. Organizovali su akcije za prikupljanje hrane, odeće i lekova, i često su ih distribuirali lokalnim zajednicama. Osim toga, pružali su medicinsku pomoć povređenima i bolesnima i brinuli se o izbeglicama.

Partizanski pokret je takođe promovisao obrazovanje i kulturu među civilnim stanovništvom. Otvorene su škole i organizovane kulturne manifestacije kako bi se očuvale tradicije i identitet zajednica.

Partizanski pokret imao je dubok i dugoročan uticaj na društva Balkana. Njihova borba za slobodu i pravdu ostavila je trajne vrednosti koje su se ukorenile u post-ratnim društvima. Ideali jednakosti, solidarnosti i antifašizma postali su deo kulturnog nasleđa.

Takođe, partizanski pokret je doprineo stvaranju moderne socijalističke federacije Jugoslavije nakon rata, sa Josipom Broz Titom kao njenim vođom. Ova nova država bila je zasnovana na principima bratstva i jedinstva različitih naroda i etničkih grupa.

Partizani nisu samo bili vojni borci, već su takođe bili simbol nade i podrške za civilno stanovništvo tokom Drugog svetskog rata. Njihova saradnja s lokalnim zajednicama, humanitarne akcije i uticaj na društvo ostavili su dubok i trajan pečat na istoriju Balkana.

Nasleđe i značaj

Partizanski pokret tokom Drugog svetskog rata ostavio je dubok i višeslojan uticaj na Balkanu, koji se i danas odražava u različitim aspektima društva, politike i kulture.

Nasleđe partizanskog pokreta igra ključnu ulogu u savremenoj politici i kulturi Balkana. Ideali jednakosti, solidarnosti i antifašizma, koje su partizani promovisali tokom rata, i dalje utiču na političke i socijalne vrednosti u regionu. Mnoge političke stranke i organizacije se pozivaju na partizansko nasleđe kao simbol borbe za pravdu i slobodu.

Takođe, partizanski pokret ostavlja traga u umetnosti, književnosti i filmu. Brojna dela umetnika i autora inspirisana su pričama o hrabrosti i odlučnosti partizana. Filmovi, kao što je klasik „Bitka na Neretvi“ i knjige poput „Njihovih dana“ Ive Andrića, često istražuju teme povezane s partizanskim pokretom.

Na Balkanu postoje brojni spomenici, memorijalni kompleksi i muzeji posvećeni partizani-ma i njihovoj borbi tokom rata. Ova obeležja služe kao mesta sećanja i odavanja počasti onima koji su dali živote za slobodu. Najpoznatiji od njih uključuju Spomen-kompleks na Sutjesci u Bosni i Hercegovini i Spomen-park Kozara u Republici Srpskoj.

Pamćenje partizanskog pokreta varira između različitih zemalja Balkana. U Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji, postoje različiti narativi o partizani-ma, s obzirom na njihove različite uloge i posleratne političke promene. Dok se u nekim delovima Balkana partizani i dalje pamte kao heroji otpora, u drugim delovima postoji više kontroverzi i podela oko njihovog nasleđa.

Partizani tokom Drugog svetskog rata ostavljaju dubok trag u Balkanskoj istoriji. Njihovo nasleđe se ogleda u savremenoj politici, kulturi i sećanju na odlučujuće događaje iz tog perioda. Iako postoje različite interpretacije ovog nasleđa, partizani ostaju ključna figura u kolektivnom pamćenju Balkana.

Partizani-Zanimljive činjenice

Evo nekoliko zanimljivih činjenica o partizanima:

 1. Partizani su bili nekonvencionalni borci: Partizani su se često borili kao gerilci, koristeći nekonvencionalne taktike i skloništa u šumama i planinama kako bi izbegli direktne konfrontacije sa okupatorskim snagama.
 2. Partizani su bili široko diversifikovani: Partizanski pokret privukao je borce različitih profila, uključujući seljake, studente, lekare, i umetnike. Ova raznolikost članstva doprinela je njihovoj snazi.
 3. Tito je bio ključna figura: Josip Broz Tito, poznat kao Tito, bio je vođa partizanskog pokreta. On je kasnije postao i lider Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i ostavio dubok uticaj na jugoslovensku istoriju.
 4. Partizani su koristili tuneliranje: Tokom rata, partizani su često koristili rudarske veštine za izgradnju tunela ispod neprijateljskih položaja i komunikacija kako bi postavili eksplozivne naprave.
 5. Sabotaža je bila ključna taktika: Partizani su se bavili aktivnostima sabotaže, uključujući uništavanje mostova, pruge i drugih infrastrukturnih objekata, kako bi ometali neprijateljsko kretanje.
 6. Partizani su pružali humanitarnu pomoć: Pored borbe, partizani su organizovali akcije za prikupljanje hrane i lekova za civilno stanovništvo pod okupacijom.
 7. Partizani su bili inspiracija za filmske klasike: Borba partizana tokom Drugog svetskog rata inspirisala je mnoge filmove, uključujući „Bitka na Neretvi“ i „Bitka na Sutjesci“.
 8. Partizani su ostavili nasleđe u umetnosti i književnosti: Brojni umetnici i pisci stvarali su dela inspirisana partizanskim pokretom, istražujući teme hrabrosti i otpora.
 9. Postoje različite interpretacije partizanskog nasleđa: Pamćenje partizana varira između različitih zemalja Balkana, a različiti narativi o njima često izazivaju diskusije i debatu.
 10. Partizani su ostavili dubok i trajan uticaj na Balkansku istoriju: Bez obzira na razlike u interpretacijama, partizani su ostali ključna figura u kolektivnom pamćenju Balkana i njihova borba za slobodu i pravdu ostaje deo regionalnog identiteta.
Tito

Zaključak

Duboko smo zaronili u svet partizanskog pokreta tokom Drugog svetskog rata, istražujući različite aspekte njihove borbe, taktika i nasleđa. Sumirajmo glavne tačke i ključne lekcije koje smo izvukli iz ovog istraživanja.

Partizani su se izdigli kao simbol otpora i hrabrosti u suočavanju sa okupacijom nacističkih sila i njihovih saveznika. Njihova sposobnost da se prilagode nepredvidivim uslovima, koriste gerilske taktike i mobilizuju podršku lokalnog stanovništva omogućili su im da se izbore protiv nadmoćnih neprijatelja.

Kroz ključne bitke kao što su Bitka na Sutjesci i Bitka na Neretvi, partizani su demonstrirali svoju odlučnost i istrajnost. Njihova saradnja s civilnim stanovništvom i humanitarne akcije naglašavaju da nisu samo vodili vojnu kampanju, već su takođe brinuli o ljudskim potrebama i patnjama.

Partizanski pokret ostavlja dubok i dugotrajan uticaj na Balkanu i šire. Njihova borba za pravdu, jednakost i slobodu postala je inspiracija za političke i kulturne vrednosti. Nasleđe partizanskog pokreta odražava se u umetnosti, književnosti i sećanju na heroje prošlosti.

Značaj partizanskog pokreta tokom Drugog svetskog rata ne može se umanjiti. Njihova borba nije samo promenila tok istorije Balkana, već je i ostavila dubok uticaj na razmišljanje o slobodi, otporu i ljudskoj hrabrosti.

Dok završavamo ovu tematsku dubinu, pozivamo vas da dalje istražujete ovo fascinantno poglavlje istorije. Partizanski pokret je bogat izvor inspiracije i naučenih lekcija koje se mogu primeniti u današnjim vremenima. Kroz razumevanje njihove borbe, možemo dublje razmisliti o vrednostima koje oblikuju društva i nastojati da očuvamo duh otpora i solidarnosti koje su partizani simbolizovali.

Ukoliko posedujete antikvitete koje bi želeli da prodate, možete pogledati koje sve predmete otkupljujemo na : OTKUPLJUJEMO – Antikvarnica Beograd – Belgrade Antiques.