Telegraf

Telegraf – Prenošenje pisanih poruka putem signalnog sistema

Telegraf je svaki uređaj ili sistem za prenos pisanih poruka na daljinu pomoću posebnog signalnog sistema. Najstariji oblici telegraf-a pojavili su se u drevnim carstvima, kada su korišćeni signali vatre i dima. U 18. veku je izmišljen semafor. U 19. veku je izmišljen elektromagnetni telegraf, koji danas predstavlja najpopularnije značenje te reči.

Telegraf funkcioniše na principu prenošenja signala putem električnih impulsa ili drugih oblika signala preko telegrafskih žica ili bežičnih veza. Obično se koristi Morzeov kod, koji je sistem kratkih i dugih signala (tačaka i crtica). Koji predstavljaju slova, brojeve i druge karaktere.

U osnovi, telegrafski uređaj se sastoji od tastature ili ručnog aparata koji se koristi za unos poruka. Telegrafskog žičanog ili bežičnog prenosnog kanala za slanje signala i telegrafskog prijemnika, koji prima signale i dešifruje ih nazad u pisani oblik.

Kroz istoriju, telegraf je bio ključni alat za brzu i efikasnu komunikaciju na velike udaljenosti. Omogućio je prenošenje poruka između udaljenih mesta, gradova i čak kontinenata. Što je imalo značajan uticaj na komunikaciju, trgovinu, vesti i vojne operacije.

Iako je telegraf izgubio na značaju sa razvojem telefona, interneta i drugih modernih komunikacijskih tehnologija, njegov uticaj na razvoj komunikacijske infrastrukture je nemerljiv. Telegraf je postavio temelje za kasnije tehnologije i doprineo razvoju globalne komunikacijske mreže.

Danas se telegrafija retko koristi za svakodnevnu komunikaciju. Ali je i dalje prisutna u obliku istorijskih spomenika, muzeja i hobija koje neguju entuzijasti telegrafije.

Od 1895. godine za prenos signala se koriste radio talasi, a uređaji se nazivaju radiotelegrafi.

U 20. veku pojavljuju se teleprinteri, odnosno teleks uređaji koji automatski pretvaraju telegrafske signale u slova na papiru. I kasnije se pojavljuju telefoto uređaji koji umesto poruka prenose slike. Posle njih došli su faks aparati.

Elektronska pošta i drugi sistemi za prenos poruka preko Interneta takođe se mogu svrstati u telegrafske sisteme.

telegraf

Optički telegraf

Prvi telegrafski sistemi koristili su optički prenos poruka. Tokom Francuske revolucije, Klod Šape, inženjer iz Liona, izumeo je i izgradio novi sistem koji se sastoji od niza tornjeva sa pokretnim elementima kojima upravlja ljudska posada.

Svaka pozicija pokretnih elemenata odgovarala je jednom slovu i kodovi su morali da se razmene pre nego što se poruka prenese. Kule su građene na uzvišenjima i na relativno maloj udaljenosti, oko 400 m, tako da se sa svake kule videla prethodna i sledeća kula u nizu. Kada bi posada primetila signale koje šalje jedan toranj, ponovila bi te signale nakon određenog vremena. Posada sledeće kule bi primetila ove signale i takođe ih ponovila. Tako se poruka širila sa jednog kraja niza na drugi. Ovaj sistem je omogućio mnogo brži prenos poruka u odnosu na ranije korišćene kurire na konjima.

Problem sa ovim prvim telegrafima bio je u tome što nisu mogli da se koriste noću ili po lošem vremenu i što je u svakoj kuli morao biti zaposlen veliki broj ljudi.

Optički telegraf-i se i danas koriste, posebno u brodarstvu, gde se za prenos poruka na kratke udaljenosti koristi jak reflektor, koji se naizmenično uključuje i isključuje. Ovo uključivanje i isključivanje svetla odgovara određenom kodu sa kojim se poruka prenosi.

U Francuskoj je postojao veći broj optičkih telegraf-a, ukupno 534, na dužini od 5000 km.

Električni telegraf

Razvoj električne energije stvorio je osnovu za električni telegraf. Godine 1832. Semjuel Morze uspeo je da razvije prvi jednostavan i stabilan električni sistem za prenos poruka, a sledeće godine je dobio patent za ovaj pronalazak. Prvi pravi električni telegraf povezao je London i Birmingem i izgrađen je 1838. godine.

U električnom telegraf-u dve tačke između kojih se prenosi poruka povezane su električnom linijom. Sa obe strane ove električne linije nalazi se poseban uređaj, od kojih jedan služi za slanje, a drugi za prijem poruka. Za slanje poruke, kod se prenosi slanjem električnih signala preko električne linije. Ovi signali se registruju na drugoj strani linije (obično uz pomoć papirne trake na kojoj su ispisani primljeni simboli) i tako se poruka prenosi.

Morze je izmislio poseban kod za upotrebu sa svojim aparatom u kome je mešavina tačaka i linija korišćena za svako slovo abecede. Ovaj kod (tzv. Morzeov kod) je i danas u upotrebi.

Ko ga je izumeo?

Telegraf je izum koji je rezultat rada i napora mnogih naučnika i inovatora tokom vekova. Međutim, pojam telegraf-a u modernom smislu se obično povezuje sa Samuelom Morzeom, koji je bio ključni razvojni doprinositelj i popularizator telegrafskog sistema koji koristi Morzeov kod.

Samuel Morze, američki slikar i izumitelj, zajedno sa svojim saradnicima Alfredom Vailom i Josephom Henryjem, razvio je elektromagnetni telegraf tokom 1830-ih i 1840-ih godina. Morzeov sistem telegraf-a koristio je kombinaciju električnih impulsa za prenošenje poruka preko telegrafskih žica.

Godine 1838. Morze je predstavio Morzeov kod, sistem kratkih i dugih signala (tačaka i crtica) koji su predstavljali slova, brojeve i druge karaktere. Ovaj jednostavan, ali efikasan sistem kodiranja omogućio je brzo i precizno prenošenje pisanih poruka na daljinu.

Morzeov telegraf postao je prvi komercijalno uspešan telegrafski sistem, koji se proširio širom Sjedinjenih Američkih Država i kasnije i širom sveta. Njegovo otkriće imalo je ogroman uticaj na telekomunikacije i komunikacije na daljinu uopšte, otvarajući put za dalji razvoj telegrafije i kasnije telefona i drugih komunikacijskih tehnologija.

Važno je napomenuti da je telegrafija kao koncept i tehnologija evoluirala tokom vekova, a mnogi drugi naučnici, inženjeri i inovatori, uključujući Čarlsa Babbagea, Samuela Morza i Williama Cookea, imali su značajan doprinos u razvoju telegrafskih sistema i tehnologija.

Telegraf

Funkcionalnost telegrafa

Telegraf je bio revolucionarni sistem komunikacije na daljinu koji je omogućio brzo i efikasno slanje pisanih poruka preko velikih udaljenosti. Da bismo razumeli njegovu funkcionalnost, važno je istražiti elektromagnetnu osnovu telegrafije, detalje Morzeovog koda i ulogu telegrafskih žica i bežičnih veza u prenosu signala.

Telegrafija se oslanja na princip elektromagnetizma. Elektromagnet se sastoji od namotane žice koja stvara magnetno polje kada prolazi električna struja kroz nju. Ova osobina elektromagneta se koristi u telegrafiji kako bi se generisali i preneli signali.

U telegrafskom sistemu, električni impuls se šalje kroz telegrafsku žicu ili putem bežičnih veza. Kada se impuls šalje, struja prolazi kroz namotanu žicu, stvarajući magnetno polje oko nje. Ovo magnetno polje detektuje prijemnik na drugom kraju, omogućavajući prepoznavanje i dekodiranje signala.

Morzeov kod je sistem kratkih i dugih signala, tačaka i crtica, koji predstavljaju slova, brojeve i druge karaktere. Ovaj kod je osmišljen kako bi omogućio efikasno prenošenje pisanih poruka telegrafom.

Kodiranje poruka Morzeovim kodom je relativno jednostavno. Svako slovo, broj ili karakter ima svoju jedinstvenu kombinaciju tačaka i crtica. Na primer, tačka se koristi za predstavljanje „E“, a crtica za predstavljanje „T“. Ovako se kodiraju i ostali simboli, koristeći različite kombinacije tačaka i crtica.

Kada se poruka unese na telegrafskom uređaju, kao što je tastatura ili ručni aparat, koristeći Morzeov kod, električni impulsi se generišu u skladu sa zadatim kombinacijama tačaka i crtica za svaki karakter. Ovi impulsi se zatim prenose putem telegrafskih žica ili bežičnim putem do prijemnika.

Telegraf koristi telegrafske žice ili bežične veze za prenos signala na daljinu. Telegrafskim žicama se obično prenose električni impulsi Morzeovog koda. Ove žice se protežu na velike udaljenosti, povezujući različite lokacije i omogućavajući brz prenos poruka.

Uticaj telegrafa na društvo i komunikacije

Telegraf je imao značajan uticaj na društvo i komunikaciju, donoseći revoluciju u brzini i udaljenosti prenosa poruka. Evo nekoliko ključnih aspekata koji su oblikovali uticaj telegraf-a na društvo:

 1. Revolucija u brzini i udaljenosti komunikacije :Telegraf je omogućio brz prenos poruka na daljinu. Umesto da se oslanjaju na sporu poštu ili usmenu komunikaciju, telegraf je omogućio gotovo trenutni prenos informacija na velike udaljenosti. Ovo je radikalno promenilo način na koji ljudi komuniciraju, skraćujući vreme potrebno za prenos važnih poruka sa nedelja ili dana na sekunde ili minute.
 2. Uticaj na trgovinu, vojsku, novinarstvo i ostale aspekte društva :Telegraf je imao dubok uticaj na različite sektore društva. U trgovini, omogućio je brže zaključivanje poslova, praćenje tržišnih informacija i efikasnije upravljanje lancima snabdevanja. U vojsci, telegraf je omogućio brzu i sigurnu komunikaciju između komandnih centara i vojnih jedinica na terenu. U novinarstvu, omogućio je brzo prenošenje vesti sa različitih lokacija, što je poboljšalo tačnost i brzinu izveštavanja.
 3. Povezanost sa razvojem železnice i drugih industrija: Telegraf je bio tesno povezan sa razvojem železnice i drugih industrija. Izgradnja telegrafskih mreža pratila je širenje železnice, omogućavajući brzu i efikasnu komunikaciju između različitih stanica i centara. Ova povezanost između telegraf-a i železnice omogućila je brži razvoj transportnih i trgovinskih sistema, kao i poboljšanje sigurnosti železničkog saobraćaja.

Telegraf je takođe imao indirektan uticaj na druge industrije poput bankarstva, osiguranja i poštanskih usluga. Omogućio je bržu razmenu finansijskih informacija i transakcija, unapređujući poslovne procese i efikasnost.

Ukratko, telegraf je bio prekretnica u istoriji komunikacije i društva. Otvorio je vrata za brzu, efikasnu i globalnu komunikaciju, utičući na razvoj trgovine, vojske, novinarstva i drugih aspekata društva.

komunikacija

Razvoj telegrafije i nasleđe

Telegrafija je doživela značajan razvoj nakon Morzeovog sistema, uvodeći nove tehnologije i inovacije koje su unapredile komunikaciju na daljinu. Evo pregleda napretka u tehnologiji telegrafije i nasleđa koje je ostavio.

Nakon uspostavljanja Morzeovog telegrafskog sistema, nastavljena su istraživanja i razvoj kako bi se unapredile performanse i efikasnost telegrafije. Jedan od ključnih napretaka bio je razvoj telegrafskih aparata koji su omogućavali automatsko generisanje i dekodiranje Morzeovog koda. Ovi uređaji su poboljšali brzinu i tačnost prenosa poruka.

Pored toga, razvijeni su i telegraf-i koji koriste različite metode prenosa signala, kao što su pneumatika, elektrohemijski telegrafi, pa čak i optički telegrafi– koji su koristili svetlosne signale za komunikaciju. Ovi novi telegrafski sistemi otvorili su mogućnosti za prenos poruka na još veće udaljenosti i brže nego ranije.

Tokom 19. veka, mnogi drugi telegrafski sistemi su razvijeni širom sveta. Na primer, Wheatstoneov telegrafski sistem koristio je više telegrafskih žica za prenos poruka, čime se omogućavao istovremeni prenos više poruka. Ovo je unapredilo efikasnost telegrafije i povećalo kapacitet prenosa informacija.

Takođe su se pojavili i bežični telegraf-i, koji su omogućavali prenos signala putem radio talasa umesto telegrafskih žica. Nikola Tesla je bio jedan od pionira u razvoju bežične telegrafije i njegov rad je bio ključan za kasniji razvoj bežičnih komunikacija.

Krajem 19. i početkom 20. veka, telegraf je postepeno ustupio mesto drugim komunikacionim tehnologijama, poput telefona i kasnije interneta. Razvoj telefona, koji je omogućavao direktnu vokalnu komunikaciju na daljinu, postepeno je smanjio potrebu za pisanim telegrafskim porukama.

Međutim, nasleđe telegraf-a ostaje značajno. Telegraf je bio prekretnica u razvoju globalnih komunikacija, otvarajući vrata za brzi prenos informacija na velike udaljenosti. Njegova upotreba je unapredila industrije, trgovinu, vojsku i društvo.

Zanimljive činjenice o telegrafu

Telegraf je bio revolucionarna tehnologija koja je obeležila istoriju komunikacija. Otkrijmo neke zanimljive činjenice, priče i anegdote iz sveta telegrafije.

 • Prva javna telegrafska poruka koja je poslata na daljinu bila je „Kakva je to poruka?“ i poslata je 24. maja 1844. godine između Vašingtona i Baltimora u Sjedinjenim Američkim Državama.
 • Thomas Edison, poznati izumitelj, radio je kao telegrafski operater kada je bio mlad. Smatra se da je telegrafija bila inspiracija za njegove kasnije inovacije.
 • Jedan od najpoznatijih telegrafista bio je Samuel Morze, koji je takođe izumitelj Morzeovog koda. Legenda kaže da je prva telegrafska poruka koju je poslao glasila: „Šta je Bog stvorio?“ na šta je dobio odgovor „Svetlost“.
 • Tokom Američkog građanskog rata, telegrafija je bila od vitalnog značaja za komunikaciju između vojnih snaga. Ponekad su telegrafski operateri bili izloženi opasnostima na bojnom polju i morali su brzo prenositi ključne informacije.
 • Kada je 1866. godine telegrafski kabl postavljen ispod Atlantskog okeana, otvorila se mogućnost brze komunikacije između Evrope i Severne Amerike. Prva zvanična poruka poslata tim kablom bila je između Kraljice Viktorije i predsednika SAD-a Andrewa Johnsona.
 • Prilikom objavljivanja predsedničkih izbora u SAD-u 1876. godine, Rutherford B. Hayes je pratio rezultate putem telegraf-a. Na kraju je pobedio i postao predsednik, a telegraf je odigrao ključnu ulogu u brzom prenošenju političkih vesti.

Telegrafija je ostavila trajan uticaj na način komunikacije i promenila svet. Ove zanimljive činjenice, priče i događaji iz istorije telegrafije pružaju uvid u neverovatne dostignuće i uticaj ove tehnologije na društvo.

brodski telegraf

Telegraf i njegovo nasleđe u današnjem svetu

Telegraf je ostavio duboko nasleđe koje se i danas može videti i osetiti. Evo pregleda kako se telegrafsko nasleđe održava i kako je uticao na savremene komunikacione tehnologije.

Širom sveta postoje spomenici i muzeji posvećeni očuvanju telegrafskog nasleđa. Ovi spomenici podsećaju nas na značaj telegraf-a u razvoju komunikacija. Na primer, jedan takav spomenik je telegrafska linija između Vašingtona D.C. i Baltimora, gde je održana prva javna demonstracija Morzeovog telegrafa. Ovi spomenici služe kao podsetnik na pionirske dane telegrafije i važnost njenog doprinosa modernoj komunikaciji.

Muzeji širom sveta čuvaju predmete, dokumente i opremu vezanu za telegrafiju. Posetioci mogu istražiti istorijske uređaje, Morzeov kod i druge artefakte koji prikazuju razvoj telegrafije. Ovi muzeji igraju važnu ulogu u očuvanju istorije telegrafije i obrazovanju javnosti o njenom značaju.

Iako telegraf više nije dominantna tehnologija u komunikaciji, njegov uticaj je trajan i može se videti u razvoju savremenih komunikacionih tehnologija. Evo nekoliko načina na koje je telegraf ostavio svoj trag:

 • Morzeov kod: Morzeov kod, koji se koristio u telegrafiji, predstavlja osnovu mnogih modernih kodova i komunikacionih sistema. Ideja kodiranja i dekodiranja poruka preko tačaka i crtica našla je primenu u digitalnoj komunikaciji i prenosu podataka.
 • Bežične komunikacije: Razvoj bežičnih telegraf-a, poput onih koje je razvio Nikola Tesla, postavio je temelje za kasnije razvoj bežičnih komunikacionih sistema. Ovi sistemi su evoluirali u moderne bežične tehnologije, kao što su mobilne mreže, satelitske komunikacije i Wi-Fi.
 • Brzina komunikacije: Telegraf je bio prvi sistem koji je omogućio brz prenos poruka na daljinu. Ta ideja brze komunikacije postala je temelj za dalji razvoj tehnologija koje omogućavaju trenutnu komunikaciju, kao što su telefonija, internet i društvene mreže.

Nasleđe telegraf-a je duboko usađeno u današnji svet komunikacija. Iako su se tehnologije promenile, ideje i koncepti koje je telegraf predstavljao i dalje imaju značajan uticaj na način na koji se danas komunicira na globalnom nivou.

Zaključak

Telegraf je bio revolucionaran izum koji je promenio način komunikacije i ostavio dubok uticaj na društvo. Kroz rekapitulaciju važnosti i uticaja telegraf-a na komunikaciju, kao i razmišljanje o nasleđu i važnosti očuvanja telegrafije, postaje jasno koliko je ovaj izum bio ključan u razvoju modernih komunikacionih tehnologija.

Telegraf je donio revoluciju u brzinu i udaljenost komunikacije. Omogućio je prenos pisanih poruka na velike udaljenosti sa neverovatnom brzinom, čime je prevazišao prethodne načine komunikacije koji su bili ograničeni brzinom fizičkog prenosa poruka. Ova brza komunikacija na daljinu otvorila je nove mogućnosti za trgovinu, vojsku, novinarstvo i druge aspekte društva.

Uticaj telegraf-a se ogleda u mnogim sferama savremenog života. On je postavio temelje za razvoj telefona, bežičnih komunikacija, kao i drugih modernih komunikacionih tehnologija. Koncepti poput brzog prenosa informacija na daljinu i Morzeovog koda i danas se koriste u raznim oblicima komunikacije. Telegraf je bio ključan za razvoj globalne povezanosti i otvorio je vrata za sve veću interakciju među ljudima širom sveta.

Očuvanje nasleđa telegrafije je važno radi razumevanja i poštovanja istorijske vrednosti ovog izuma. Spomenici, muzeji i očuvanje telegrafskog nasleđa omogućavaju nam da naučimo o istoriji komunikacija i shvatimo koliko je telegraf bio revolucionaran u svom vremenu. Pored toga, razmišljanje o nasleđu telegrafije nam pomaže da cenimo i razumemo evoluciju komunikacionih tehnologija i njihov uticaj na našu svakodnevicu.

Ukratko, telegraf je ostavio neizbrisiv trag u istoriji komunikacija. Njegova funkcionalnost, brzina i udaljenost prenosa poruka, kao i nasleđe koje je ostavio, i danas su prisutni u savremenom svetu komunikacija. Razumevanje i poštovanje telegrafije kao preteče modernih tehnologija pomaže nam da cenimo prošlost, shvatimo trenutno stanje komunikacija i pogledamo u budućnost sa zahvalnošću prema ovom revolucionarnom izumu.

brodski

Ukoliko posedujete antikvitete za prodaju, možete pogledati koje sve predmete otkupljujemo na : OTKUPLJUJEMO – Antikvarnica Beograd – Belgrade Antiques.