Klasicizam

Klasicizam – “Lepota se ne nalazi u prirodi, već su je stvorili Grci”

Klasicizam (fr. classicisme, od lat. classicus – „uzoran”) je umetnički pokret koji se rukovodi principima drevnih civilizacija Grčke i Rima. Odlikuje ga harmonija, suzdržanost, elegancija, racionalnost i poštovanje proporcija. Klasicizam je počeo da dominira zapadnom umetnošću od renesanse, a klasična mitologija, koja je uključivala mitove i legende o drevnim grčkim i rimskim bogovima i herojima, postala je glavni izvor tema koje su čvrsto ušle u istoriju umetnosti.

Klasicizam je umetnički pravac koji je nastao u Francuskoj na kraljevskom dvoru „Kralja sunca“, Luja XIV, odakle se proširuje. Prva faza se naziva „barokni klasicizam“ zbog upotrebe baroknih elemenata u njemu. Ovo se doba svrstava još u barokno doba. Posle njega dolazi rokoko koji se odvraća do neke mere od klasicizma. Novi nastup klasicizma je donela Francuska revolucija.

Činjenica je da se od 18. veka moglo očekivati jedno revolucionarno vreme i francuska buržoazija je bila u svom progresivnom kretanju. Vidimo kako ona ima svoje društvene političke ciljeve i mišljenje koje je, kao i mišljenje antičke ideologije, pružalo građanstvu slobode. Celokupna umetnost, i rimska i grčka postala je ideal umetnosti buržoazije. “Lepota se ne nalazi u prirodi, već su je stvorili Grci”. Umetnici je trebalo da zadovolje težnju buržoazije u antičkom, rimskom i grčkom svetu. Takve se ideje rasprostiru po celoj Evropi.

Klasicizam se trudi da se odvoji od baroka i rokokoa i da postane umereniji i jednostavniji. U doba Napoleona Bonaparte se naziva ,,ampir“ i karakteriše ga preuzimanja elemenata iz antičke Grčke i renesanse. Klasicizam je davao naglaske na razum i razumljivost u stvaranju. U njemu se smatra da se pojedinac mora podvrgavati društvu.

Klasicizam je u najvećem zamahu u doba apsolutističkih monarhija u Evropi. Podržavale su se klasične forme koje su bile inspirisane uzorima iz antike.

Klasicizam se karakterizovao filozofskim razmatranjima o idealima i o istinama.

Klasicizam

Arhitektura klasicizma

Klasicizam i njegovi arhitektonski objekti su jednostavni sa pojednostavljenom dekoracijom ravne i čiste linije. Upotrebljavaju stilske antičke stupove u arhitekturi. Grade se objekti kao banke, uredi, bolnice, pozorišta, dok se ne grade sakralni objekti u ovo doba. Tipični su francuski parkovi koji se karakterišu simetričnim stazama, alejama, vodoskocima. I u kojim se stabla šišaju u geometrijskim formama. Sve se odlikuje strogim redom i čvrstim pravilima.

U klasicističkoj arhitekturi perioda 16. veka je italijanski arhitekta Andrea Paladio (1508- 1580) razvijao paladionizam. U kome se trudi za ustanovljavanjem proporcija građevina i njenih elemenata, a izraz je dostojanstven i hladan. Ovaj pravac je prenesen u druge zemlje Evrope (Francuska, Engleska, Holandija i Nemačka- u jednom delu).

Klasicizam – Slikarstvo

Slično kao i u arhitekturi i slikarstvo se zasniva na proporciji i kompozicijskim kanonima. Osnov slikarske kompozicije je jasno razdvajanje slikarske površine i uprednošćavanje kompozicionih linija.

Klasicizam se u slikarstvu formirao u prvoj polovini 17. veka. Poznati slikari klasicizma bili su Klod Žele zvani Klod Loren (1600 – 1682). Koji je slikao velike kompozicije po uzoru na antiku i renesansu, prirodne ambijente sa blještavom svetlošću. Kao i Nikola Pusen (1594—1665) koji je bio najistaknutiji slikar 17. veka. Čiji je ideal sklad oblika i strogost kompozicije. Pored ovog klasicizma razvijao se i akademski klasicizam.

U 19. veku se klasicizam u potpunosti iživeo i preko pokušaja restauracije klasicizma i pojedinih značajnih pojava (Engr) postao je reakcionarni pravac. Žan Dominik Engr (1780 – 1867), savremenik i protivnik Ežena Delakroe (1798 – 1863) koji je imao naprednija shvatanja. Za razliku od njega Dominik Engr je težio za istorijskim slikarstvom i istorijskim motivima. Bio je slikar i aktova kao i portreta, koje je uskoro zamenila fotografska kamera.

Preporod klasicizma

Klasicizam se odnosi na umetnička dela koja crpe inspiraciju iz klasične antike. Oživljeni oblik klasicizma bio je najpopularniji u zapadnoj umetnosti tokom 15, 16 i 17. veka, takođe je poznat kao i doba prosvetiteljstva. Klasicizam i njegova umetnička dela često su prikazivala scene iz grčke i rimske mitologije kroz slikarstvo, skulpturu i grafiku.

Umetnici italijanske renesanse bili su inspirisani artefaktima grčko-rimske antike i nastojali su da oponašaju dela klasičnih umetnika. U zapadnom kanonu umetnosti, klasična skulptura i arhitektura su reprodukovane na slikama, oltarskim slikama i skulpturama, često noseći moralnu poruku.

Rimske ruševine i druga rimska arhitektura često su se pojavljivali u religioznoj umetnosti kao simbol hrišćanstva kao odmak od rimske kulture, posebno paganskih verovanja. Često su bili suprotstavljeni hrišćanskoj ikonografiji koja je simbolizovala rođenje, vaskrsenje i besmrtnost Isusa Hrista. Na slikama kao što je Poklonstvo mudraca Domenika Morona iz 1484. godine, drevne rimske ruševine su prenamenjene kao sklonište za svete figure i prikazane sa arheološkom tačnošću.

Rimska skulptura je uticala i na grafike klasicizma nemačkog umetnika Albrehta Direra. Na čiju gravuru Adam i Eva (1504) utiče skulptura Apolona Belvedera, koja je iskopana u blizini Rima krajem 15. veka.

Klasicizam -Smrt Marata (1793) Žaka-Luja Davida.
Luvr, Pariz.

Oponašanje antičkih predmeta

Klasicizam i njegovi umetnici su oponašali antičke predmete na svojim slikama što im je omogućilo da reprodukuju klasične kompozicije, poze i motive koje su cenili grčko-rimski umetnici. Renesansni umetnici su bili posebno zainteresovani za tretman ljudskog tela od strane svojih drevnih prethodnika. Zlatni presek je fascinirao mnoge umetnike, a tradicionalne poze bogova i boginja dovele su do prikazivanja subjekata u kontrapostu, asimetričnom stavu gde je jedna noga postavljena malo ispred druge.

Umetnici su takođe uspostavili veze između drevnih ostataka. Kao što su novčići, oklopi, oružje, kao i slične tehnologije, i savremeni izumi. Ovo je vreme široko rasprostranjenih naučnih i arheoloških otkrića, koji su fascinirali umetnike i negovali kulturu znanja i istraživanja. Isto shvatanje nauke koje je prvi put viđeno u grčkom, rimskom, egipatskom i persijskom carstvu je uobičajena tema u klasicizmu. I karakteriše veliki deo predmeta prikazanog u kasnijem istorijskom slikarstvu.

Neoklasicizam i romantizam

Klasicizam je ostao uobičajena tema u vizuelnoj umetnosti sve do 18. i 19. veka. Neo-klasicizam je bio glavni umetnički pokret u to vreme koji je trajao od oko 1760. do 1840. godine i favorizovao je prikaz klasičnih tema i tema. Neo-klasicizam je bio duboko inspirisan klasičnom Grčkom i Rimom i često je prikazivao scene iz mitova i legendi koje su prenosile moralnu poruku. Predmeti, postavke i kostimi često su bili prikazani sa istorijskom tačnošću zahvaljujući veoma detaljnoj klasičnoj literaturi grčkog autora Homera, italijanskog pesnika Dantea Aligijerija, rimskog pesnika Ovidija. Između ostalih plodnih grčkih i rimskih mislilaca.

Ključna estetska komponenta neoklasične umetnosti bila je i tehnička preciznost. Neoklasične slike tipično idealizuju ljudske figure, prikazujući ih u skladu sa standardima fizičke lepote prihvaćenim u to vreme. Kompozicije su takođe bile plitke i zatvorene, uravnotežene, sa suzdržanom paletom boja. Red, logika i naučni napredak odrazili su se u neoklasičnoj umetnosti, što je bila reakcija na neozbiljnost viđenu od 1720-ih do 1750-ih kada je rokoko stil bio popularan u Evropi, posebno u Francuskoj.

1840-ih, romantizam se pojavio kao reakcija na neo-klasicizam. Ovaj umetnički pokret je takođe uključio mnoge reference na antiku u svojim slikama i skulpturama. Serija od pet slika američkog umetnika Tomasa Kola pod nazivom Kurs carstva (1833-1836) prikazuje uspon i pad zapadnog društva. Koristeći spomenike i skulpture iz klasične antike kao deo teme. U ,,The Consummation of Empire (1836)“ drevni rimski hramovi predstavljaju dekadenciju. Koja je, po Kolovom mišljenju, prouzrokovala da se rimska civilizacija raspadne zajedno sa svojim megalitskim strukturama. U Destrukciji (1836) ogromna skulptura gladijatora može se videti među ruševinama antičkog sveta u muci haosa.

Klasicizam – Istaknuti umetnici

 • Žak-Luj David, 1748-1825, Francuz
 • Bendžamin Vest, 1738-1820, Britansko-Amerikanac
 • Žan-Ogist-Dominik Ingre, 1780-1867, Francuz
 • Žan Žermen Drue, 1763-1788, Francuz
 • Pjer-Pol Prudon, 1758-1823, Francuz
 • Anton Rafael Mengs, 1728-1779, Nemac
 • Mikelanđelo, 1475-1564, Italijan
 • Rafael, 1483-1520, Italijan
 • Albreht Direr, 1471-1528, Nemac
 • Leonardo da Vinči, 1452-1519, Italijan
 • Hijeronim Boš, 1450-1516, Holanđanin
Klasicizam

Šta je istorija klasicizma?

Srednjovekovni klasicizam (800-1400)

Srednjovekovna umetnost bila je svedok nekoliko talasa klasicizma. Prva se pominje kao „karolinška renesansa“ (oko 750-900), koja je započela za vreme vladavine kralja Karla Velikog (vladao 768-814). Kulturni klasicizam karolinške ere iznedrio je arhitekturu Palatinske kapele u Ahenu (792-805). Koja je inspirisana osmougaonim stilom crkve San Vitale iz 6. veka u Raveni, kao i brojnim latinskim iluminiranim rukopisima , uključujući Lorševo jevanđelje, Utrehtski psaltir i Godeskalkovu jevanđelistu.

Drugo oživljavanje klasicizam je doba otonske umetnosti (oko 900-1050) – cvetalo je tokom Otonskog carstva pod Otonom Velikim. Koji je krunisan za cara Svetog rimskog carstva u Rimu 962. Na njega je posebno uticalo karolinško nasleđe, i obnovljeno interesovanje za severnoitalijansku umetnost, kao i veći kontakt sa vizantijskom umetnošću Istočnog rimskog carstva. Sve do 1050. godine većina klasicističke umetnosti nastala je u hrišćanskim manastirima. Tokom narednih tri stotine godina, hrišćanska crkva je najviše pažnje posvetila nizu programa izgradnje katedrala i crkava. Započelo je usvajanjem stila romaničke arhitekture (oko 1000-1150), koji je ponovo koristio zaobljene lukove, zidne mase i bačvaste svodove Rimljana. Ali su mnogi arhitektonski elementi klasične antike brzo napušteni, i nastao je trend koji se ubrzano širio tokom sledeće ere gotičke arhitekture (oko 1120-1400).

Renesansni klasicizam (1400-1600)

Nije iznenađujuće da je Italija – srce Rimskog carstva i domaćin mnogih grčkih kolonija sa svojim tradicijama helenističke umetnosti – bila svedok najvećeg od svih klasičnih preporoda u Evropi. Procesa koji je prvi put zaživeo u Firenci tokom ranog kvatročenta (15. vek) . Poznata kao italijanska renesansa – ili možda tačnije kao firentinska renesansa – u početku su je vodili arhitekta Filipo Bruneleski (1377–1446), teoretičar umetnosti Leon Batista Alberti (1404–1472), vajar Donatelo (1386–1466) i slikar Mazačo (1401–1428).

Bruneleski je bio posebno zainteresovan za matematičke proporcije drevnih rimskih građevina, koje je poštovao. Alberti, koji je smatrao da je klasicizam sinonim za lepotu, bio je poznat po svojim raspravama De Statua i Della Pittura (1435) i De Re Aedificatoria (1452), i nastojao je da principe perspektive učini dostupnim širokom krugu umetnika koji su želeli da uče ovu novu tehniku. Donatelo je koristio iste principe da imitira grčke statue, dok je Mazačo uključio klasične elemente u sadržaj svojih slika, uključujući sopstvenu tehniku perspektive.

Klasicizam je nastavio da dominira renesansnom umetnošću u Rimu – poznatom kao Visoka renesansa – oličenjem klasično proporcionalne Sikstinske Madone (1513-14) Rafaela (1483–1520). Kao i Vitruvianskog čoveka (1492), koji je studija Leonarda da Vinčija o proporcijama (muškog) ljudskog tela, kako ih je opisao rimski arhitekta Vitruvije (oko 78-10. p.n.e.). Renesansna umetnost u Veneciji je takođe bila pod velikim uticajem klasične antike, zbog bliskih veza grada sa Konstantinopolom (Vizantijom), nekadašnjim sedištem istočnorimskih careva, i još uvek centrom antičke grčke kulture. Umetnost mozaika u vizantijskom stilu bila je posebna specijalnost. Venecijanska renesansna arhitektura takođe je bila inspirisana klasičnim primerima posebno, arhitektura klasicizma Andrea Paladija (1508-80).

Klasicizam ima temeljne principe italijanske renesanse i oni su se proširili na zapad u Francusku i Španiju, a na sever u Nemačku i niske zemlje. A sa pojavom relativno jeftinih štampanih knjiga, proučavanje klasične književnosti postalo je sve raširenije sve dok do kasnog 16. veka.

Klasicizam - Vitruvianski čovek

Barokni klasicizam (1600-1700)

Harmonija i uravnotežene proporcije klasicističke renesansne umetnosti na kraju su se pokazale nedovoljnim za stvaralačke impulse ranog 17. veka, pa je zamenjena baroknom umetnošću. Daleko složenijim i dramatičnijim idiomom, čiji su najveći majstori bili Karavađo (1573-1610) i Andrea. Poco (1642-1709). Ali ostala su jedna ili dve niti klasicizma. Anibale Karači i njegova bolonjeska škola, na primer, bili su posebno uticajni. Zaista, tokom kasnog 17. veka klasične tradicije su postale trajna karakteristika zapadne umetnosti, otvaranjem niza zvaničnih „akademija“, sa nastavnim planovima i programima koji su osmišljeni da obrazuju učenike u klasičnim principima, koje je promovisala italijanska renesansa.

Neoklasicizam (oko 1780-1850)

Tokom ranog/sredinom 18. veka, barokna umetnost ustupila je mesto dekadentnom, hirovitom rokokou. Kasnije, oko 1780. godine, ovaj neozbiljni stil je zamenio sledeći veliki preporod klasične umetnosti, poznat kao neo-klasicizam. Zagovaran od strane naučnika Johanna Vinkelmana (1717-68), ovaj novi stil je ilustrovan neoklasičnom slikom Žaka-Luja Davida (1748-1825); slike njegovog sledbenika J.A.D. Ingres (1780-1867); neoklasična skulptura Antonija Kanove (1757-1822); i arhitektura dizajnera kao što su Žak Suflo (1713-80), Tomas Džeferson (1743-1826) i drugi.

Klasicizam 19. i 20. veka

Klasicizam se zalagao za dostignuća antičke Grčke i Rima – klasični ideal – kao standard prema kome se savremeno društvo moglo suditi. Počevši kao elitistički naučni i monaški pokret, postepeno se primenjivao na sve aspekte života, uključujući vizuelnu umetnost i arhitekturu. Međutim, od 18. veka nadalje, otkrića moderne nauke, kao i razvoj društvene i političke teorije, polako su počeli da otkrivaju koliko toga Grci i Rimljani nisu znali. Kao rezultat – sa izuzetkom klasičnog stila akademske umetnosti, koji je odobrila Francuska akademija; i prerafaelitsko bratstvo (1848-55) – klasicizam nikada nije bio toliko rasprostranjen u umetnosti i drugim oblastima, tokom 19. i 20. veka, kao što je bio ranije.

Za najnoviji klasicistički impuls, nastao je oko 1900-30. Ovaj povratak slikama u klasičnom stilu uključivao je doprinose Pikasa (1881-1973) kao i raznovrsnih umetnika kao što su Andre Deren (1880-1954), Matis (1869-1954), Fernand Leže ( 1881-1955), Đorđo de Kiriko (1888-1978) i Đorđo Morandi (1890-1964), da spomenemo samo neke.

Svi periodi klasicizma dele izvesno poštovanje prema umetničkim vrednostima antike, iako se znatno razlikuju u tumačenju ovih vrednosti, u zavisnosti od epohe i žanra (arhitektura, slikarstvo, skulptura). Štaviše, neki moderni umetnici kalasicizmu imaju manje divljenja prema materijalnim oblicima antike, a daleko više prema njenoj suštini. Kubizam se, na primer, smatra klasicističkim idiomom zbog njegovog naglaska na strukturi i formi. Kao i njegove osnove u geometriji. Karakteriše ga traženi efekat, koji je tipično harmoničan i kontemplativan.

Klasicizam - Tri žene (Le Grand Dejeuner) (1921) Fernana Ležea.

Poznati primeri klasicističke umetnosti

Klasicizam – Slike

 • Zakletva Horacijeva (1784) Žaka-Luja Davida.
  Luvr, Pariz.
 • Smrt Marata (1793) Žaka-Luja Davida.
  Luvr, Pariz.
 • The Valpincon Bather (1808) J.A.D. Ingres.
  Luvr, Pariz.
 • La Grande Odaliskue (1814) J.A.D. Ingres.
  Luvr, Pariz.
 • Veliki kupači (Les Grandes Baigneuses) (1894-1905) Sezana.
  Nacionalna galerija, London; Muzej umetnosti, Filadelfija; Barns fondacija, Merion, Pensilvanija.
 • Mlada Italijanka naslonjena na lakat (1900) Sezana.
  J. Paul Getti Museum.
 • Dva akta (1906) Pikasa.
  Muzej moderne umetnosti, Njujork.
 • Neizvesnost pesnika (1913) De Kirika.
  Kolekcija Tejt, London.
 • Pesma o ljubavi (1914) De Kirika.
  Muzej moderne umetnosti, Njujork.
 • Misterija i melanholija jedne ulice (1914) De Kirika.
  Privatna kolekcija.
 • Pijani džentlmen (1916) Karla Kara.
  Privatna kolekcija.
 • Sedeća žena (Pikaso) (1920)
  Musee Picasso, Pariz.
 • Veliki kupač (1921) Pikasa.
  Musee de l’Orangerie, Pariz.
 • Dve žene trče na plaži (Trka) (1922) Pikasa.
  Musee Picasso, Pariz.
 • Mehaničar (1920) Fernana Legera.
  Nacionalna galerija Kanade.
 • Tri žene (Le Grand Dejeuner) (1921) Fernana Ležea.
  Muzej moderne umetnosti, Njujork.
 • Aktovi na crvenoj pozadini (1923) Fernana Ležea.
  Muzej umetnosti, Bazel.
 • Dve sestre (1935) Fernana Legera.
  Gemaldegalerie SMPK, Berlin.
Dve žene trče na plaži (Trka) (1922) Pikasa.
Musee Picasso, Pariz.

Klasicizam – Skulpture

 • Petar Veliki „Bronzani konjanik“ (1766-78) Sankt Peterburg.
  Autor Etienne-Maurice Falconet
 • Portret Voltera u Togi (1778) Muzej Ermitaž, Sankt Peterburg.
  Autor Jean-Antoine Houdon
 • Apolon koji se kruniše (1781.) Muzej J Pola Getija, Los Anđeles.
 • Kupidon i Psiha (1786-93) Mermer, Luvr, Pariz.
  Antonio Canova
 • Jason sa zlatnim runom (1802-3) Thorvaldsen muzej, Kopenhagen.
  Autor Bertel Thorvaldsen

Klasicizam – Arhitektura

 • Firentinska katedrala, Bruneleski i italijanska renesansa (1420-36)
  Istorija i arhitektonski dizajn firentinskog duoma.
 • Renesansna arhitektura (oko 1400-1600)
  Istorija, karakteristike, poznate građevine.
 • Neoklasična arhitektura (1640-1850)
  Zgrada američkog Kapitola, Vašington DC; Panteon, Pariz.
 • Kip slobode (1870-86)

Renesansna umetnost i klasicizam

Renesansni vizuelni umetnici su takođe ponovili klasične stilove. Jedana od najistaknutijih umetnosti za ovu aproprijaciju bilo je slikarstvo, koje je imalo klasične slike i koristilo je drevna remek-dela kao inspiraciju za umetnička dela. Poznati umetnici kao što su Andrea Mantegna, Đovani Belini, Ticijan i Leonardo da Vinči, svi su stvarali umetnička dela tokom perioda renesanse.

U slikarstvu su tokom renesanse preovladavale klasične teme. Dok je katolicizam ostao istaknuta tema, došlo je do porasta mitoloških detalja i narativa u delima tokom tog vremena. Rođenje Venere (1484-1486) Sandra Botičelija iz rane renesanse prikazuje golu Veneru, istaknutu boginju iz rimske mitologije (grčka Afrodita) koja izlazi iz mora.

Freska Rafaelove akademije u Atini (1509-1511) iz visoke renesanse prikazuje nekoliko drevnih grčkih filozofa između ostalih ličnosti. Komad je smešten u nečemu što izgleda kao kombinacija atinskih i katoličkih hramova, jer ima mnogo klasičnih elemenata i ima oblik krsta. U pozadini su grčki bogovi Apolon i Atina.

Slikarstvo nije bila jedina umetnost koja je bila pogođena klasicizmom. I skulptura je počela da oličava klasični realizam i idealizam. Postojale su brojne renesansne rekreacije grčkih i rimskih statua ili novih komada rađenih u antičkom grčko-rimskom stilu. Najpoznatiji primer za to je Mikelanđelov David (1504). David predstavlja primer brojnih elemenata klasičnog realizma, stojeći u arhetipskom kontraposto položaju naspram balvana (koji se koristi kao oslonac) sa isklesanom figurom, koja snažno podseća na grčkog boga kao što je Apolon.

Klasicizam u drugim periodima

Važno je prepoznati da, iako je klasicizam bio veoma istaknut tokom evropske renesanse, on se takođe proširio na periode nakon renesanse i na neo-klasicizam. U stvari, mnogi aspekti modernog zapadnog društva oslanjaju se na drevnu grčko-rimsku kulturu. Italijanska renesansa je možda bila „ponovno rođenje“ klasicizma, to nije bio jedini period u kome je postojala, a danas je moguće videti elemente klasicizma u mnogim umetničkim, arhitektonskim i kulturnim sferama.

Klasicizam - Kupidon i Psiha

Ukoliko posedujete umetnine ili antikvitete koje bi želeli da prodate, možete pogledati koje sve predmete otkupljujemo na : OTKUPLJUJEMO – Antikvarnica Beograd – Belgrade Antiques.